Strategia Gminy: Jaki mają pomysł na Dobczyce 2022 roku?

Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego, budowa i modernizacje szkół i przedszkoli, dróg, ścieżek pieszo-rowerowych, miejsc parkingowych, oczyszczalni ścieków, rozwój infrastruktury turystycznej i około turystycznej oraz sieci kanalizacyjnej - to kilka kierunków wymienionych w strategii 

- Cieszę się, że ten dokument został opracowany i możemy go przyjąć w tej formie, która będzie dziś państwu zaprezentowana – zwrócił się do radnych burmistrz Paweł Machnicki. Podkreślił, że dzięki zatwierdzeniu strategii, gmina będzie mogła składać wnioski o dotacje z zewnętrznych źródeł. W czerwcu planowane jest ubieganie się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie wymogiem jest wpisanie zadania w aktualnej strategii.

- Strategia Rozwoju Gminy Dobczyce na lata 2016 – 2022 jest komplementarna z już istniejącymi, kluczowymi dokumentami strategicznymi, jak choćby Planem Zagospodarowania Przestrzennego i Strategią Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2014 – 2020. Będzie też uszczegółowiona dokumentami, które są w opracowaniu tj. Gminnym Programem Rewitalizacji i Planem Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego – poinformował burmistrz.

Strategia rozwoju gminy jest jednym z podstawowych dokumentów przygotowywanych przez samorząd, określającym cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na jej terenie. Stanowi narzędzie wspierania pozytywnych zmian w gminie i reagowania na zmiany pojawiające się w otoczeniu. Rolą strategii jest zdefiniowanie wyzwań stojących przed gminą, oraz wskazanie kierunków rozwoju i celów strategicznych.

Strategia na lata 2016-2022 opracowywana została przez zespół składający się z dra Jacka Świtałę, Beatę Kuciej, Marka Mitko, którzy ściśle współpracowali z burmistrzem, jego zastępcą i pracownikami Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. Opracowanie dokumentu uwzględniało również konsultacje z mieszkańcami gminy, którzy kilkukrotnie uczestniczyli w otwartych spotkaniach i warsztatach. W warsztatach strategicznych aktywnie uczestniczyli radni Rady Miejskiej w Dobczycach.

Strategiczne cele Dobczyc

Na podstawie przeprowadzonych analiz wyznaczono następującą wizję rozwoju: „Gmina Dobczyce gminą zapewniającą wysoką jakość życia mieszkańcom, atrakcyjną dla przedsiębiorców i turystów, rozwijającą się w oparciu o posiadane zasoby i potencjał” oraz określono cztery cele strategiczne:
1. Wzmacnianie aktywności lokalnej społeczności i integracji mieszkańców, zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym.
2. Rozwój gospodarczy gminy w oparciu o posiadane zasoby oraz walory.
3. Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy przez rozwój infrastruktury.
4. Zwiększenie funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz ochrona i wykorzystanie posiadanych walorów przyrodniczo-krajobrazowych i zasobów dziedzictwa kulturowego w procesie rozwoju

W wyniku konsultacji społecznych za kluczowe dla rozwoju gminy uznano następujące kierunki działań:
• zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego,
• budowa i modernizacje budynków szkół i przedszkoli,
• budowa i modernizacja dróg,
• budowa ścieżek pieszo-rowerowych,
• budowa i wygospodarowanie miejsc parkingowych,
• rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków,
• rozwój infrastruktury turystycznej i około turystycznej,
• wykorzystanie posiadanych przez gminę nieruchomości na rzecz rozwoju gospodarki, turystyki, rekreacji, mieszkalnictwo (uzbrojenie, zagospodarowanie terenu),
• zwiększenie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy,
• budowa i modernizacja boisk, sal gimnastycznych i innych obiektów zapewniających możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego,
• rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
• modernizacja i organizacja otwartych miejsc publicznych (parków, placów, skwerów),
• zagospodarowanie miejskiego rynku.

 Zobacz strategię Dobczyc

Czytaj także

Komentarze

Poinformuj o komentarzach