Za nami wybory i ślubowania włodarzy. Jakie nowości czekają nas w samorządach w kadencji 2018-23?

Kadencja 2018-2023 w gminach powiatu myślenickiego przynosi nie tylko zmiany na stanowiskach gospodarzy 6 z 9 miejscowości i wśród radnych. Największe zapewniają nowelizacje ustaw o samorządzie. Jakie nowości czekają nas w samorządach? 

W wyborach samorządowych 2018 wybraliśmy gospodarzy gmin oraz radnych. Od tego czasu we wszystkich miejscowościach radni oraz włodarze złożyli ślubowanie, a w powiecie samorządowcy wybrali starostę. Kadencja na lata 2018-2023 to nie tylko zmiany dokonane przez wyborców. Jakie nowości w samorządzie przyniosą kolejne lata?

Od początku tej kadencji samorządy zaczną obowiązywać nowe rozwiązania wprowadzone ustawą o zwiększeniu udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych, która weszła w życie 31 stycznia 2018 r.

Oto najważniejsze zmiany w znowelizowanych ustawach samorządowych (ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym i ustawie o samorządzie województwa).

* Pięcioletnia kadencja

Nowelizacja wydłuża kadencję samorządowców z czterech do pięciu lat.

* Obowiązkowy budżet obywatelski

Od tej kadencji gminy będące miastami na prawach powiatu są zobowiązane do utworzenia budżetu obywatelskiego. Jego wysokość to co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. Wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt budżetu obywatelskiego nie może być większa niż 0,1 proc. mieszkańców danego terenu.

* Obowiązkowe transmisje obrad

Obrady mają być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępniane na stronach internetowych. W Myślenicach system testowany był od marca 2018 roku w ramach programu esesja.

* Publiczne wykazy głosowań

Głosowania na sesjach rad mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, przewodniczący musi przeprowadzić głosowanie imienne. Tak było m.in. podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  oraz podczas wyboru starosty. Wykazy głosowań należy niezwłocznie upublicznić.

* Komisja skarg i wniosków

Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, przyjmuje też wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

* Trzech radnych, aby utworzyć klub

Radni mogą tworzyć kluby radnych, które musza składać sie z co najmniej trzech radnych. Zasady działania klubów radnych określa statut gminy, powiatu lub województwa.

* Projekt uchwały - na sesję

Obowiązkowe jest wprowadzenie do porządku obrad rady projektu uchwały zgłoszonej przez przewodniczącego klubu radnych. Projekt będzie musiał być złożony co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem sesji. W tym trybie będzie można zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą sesję.

* Przewodniczący rady jak przełożony urzędników

Przewodniczący rady ma prawo wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu, wykonującym zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy; tym samym będzie miał możliwość wykonywania wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego.

* Kontrole radnych

Nowelizacja przyznała radnym uprawnienia kontrolne analogiczne do uprawnień parlamentarzystów. Oznacza to, że będą mieli prawo do uzyskiwania informacji i materiałów oraz prawo wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych, w tym spółek handlowych z udziałem samorządowych osób prawnych.

* Ustawowe umocowanie interpelacji i zapytań radnych

W sprawach dotyczących danego samorządu właściwi radni będą mogli kierować interpelacje i zapytania odpowiednio do wójta, starosty, marszałka województwa. Na odpowiedź na piśmie będzie 14 dni.

* Zarząd bez wójta

Ustawa rozszerzyła o wójta krąg podmiotów, które nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych, ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.

* Raz w roku debata o stanie samorządu

Organy wykonawcze zobowiązane zostały do przedstawiania radzie/sejmikowi do 31 maja każdego roku corocznego raportu o stanie danej jednostki samorządowej. Raport ten rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.

* Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

Mieszkańcy zyskują prawo inicjatywy uchwałodawczej. Oznacza to, że grupa mieszkańców występująca z inicjatywą musi liczyć: w gminie do 5 tys. mieszkańców - co najmniej 100 osób, w gminie do 20 tys. mieszkańców - co najmniej 200, a w gminach większych - co najmniej 300 osób.

Powiązane tematy

Czytaj także

Komentarze

 • 01.12.2018 - 9:55
  Dać im jeszcze immunitet poselski ,bo tego jeszcze radnym brakuje!!!!!!!!!!!!!
  16 7 Cytuj Zgłoś
 • 01.12.2018 - 22:44
  W temacie nowości w samorządzie - wnet się też okaże, czy nowy burmistrz przy reorganizacji kadrowej urzędu gminy i podległych mu jednostek będzie kierował się najważniejszą zasadą działania PiS - dajemy pracę swoim.

  "Jeśli PiS chce być wiarygodny i trzyma się wartości, na których zdobywało głosy, to niech przyjmie nasz projekt tzw. ustawy antysitwowej, która zakłada jawność relacji rodzinnych najważniejszych polityków w spółkach skarbu państwa, urzędach i administracji. I to jest test na uczciwość polityków PiS i samego premiera. Bo ostatnio wychodzą bardzo nieładne rzeczy, jeśli chodzi o załatwianie pracy członkom PiS" - powiedział Tyszka (https://fakty.interia.pl/polska/news-kukiz-15-i-psl-krytykuja-wystapienie-premiera,nId,2707865 )
  12 12 Cytuj Zgłoś
 • 02.12.2018 - 1:34
  Do Pana Prywatnie -niestety jest to marzenie ściętej głowy.
  8 5 Cytuj Zgłoś
 • 04.12.2018 - 10:42
  Przypominamy: portal jest moderowany, a powyższy artykuł dotyczy zmian w samorządzie kadencji 2018-2023.
  9 1 Cytuj Zgłoś
 • 05.12.2018 - 21:15
  Te zmiany w samorządzie miały być kamuflażowe. Planem było opanować samorządy i podporządkować je partii. A przezroczyste urny wyborcze to pomysł nie polski a rosyjski. Putin, Orban, Kaczyński - te same sposoby. Do radnych spoza PiS --> działajcie i współpracujcie z mieszkańcami. Budźcie w mieszkańcach samorządność i stawmy opór złu.
  https://m.youtube.com/watch?v=jiU7Gy8tOVQ
  5 1 Cytuj Zgłoś
Poinformuj o komentarzach