Myślenice

Trwa sesja rady gminy. Radni będą głosować nad wysokością podatków od nieruchomości i środków transportu

Trwa sesja rady gminy. Radni będą głosować nad wysokością podatków od nieruchomości i środków transportu

Dzisiaj myśleniccy radni będą głosować m.in. nad wysokością stawek podatku od nieruchomości, od środków transportu, nad zmianami w budżecie i przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy

 

Dzisiaj o godz. 15 obradować będzie Rada Miejska w Myślenicach. Radni będą głosować m.in. nad wysokością stawek podatku od nieruchomości, od środków transportu, zmianami w budżecie, przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy.

Ponadto debatować będą nad współpracą z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy węzła drogowego na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Zakopianki.

W porządku obrad znalazł się również punkt dotyczący regulaminu utrzymania czystości, zasad na jakich odbierane będą śmieci, a posiedzenie zakończy głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Transmisja na żywo dostępna pod tym linkiem.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o podjętych działaniach w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Myślenice na rok 2021.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Myślenice na rok 2021.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 – Uchwała Nr 158/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa węzła drogowego drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową 1967K (ul.Sobieskiego) w Myślenicach.”
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
14. P r z e r w a
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2021.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
17. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
18. Komunikaty.
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie.

 

Powiązane tematy

Komentarze (5)

Zobacz więcej