Regulamin


Regulamin portalu
Regulamin działu ogłoszeń

Regulamin Portalu Miasto-info.pl

§1 Postanowienia ogólne
§2 Korzystanie z Miasto-info.pl
§3 Forum
§4 Katalog Firm 

§1 - Postanowienia ogólne

1. Redakcja Miasto-info.pl – to zespół osób wybranych przez właściciela portalu, zarządzających serwisem Miasto-info.pl, którego właścicielem jest Firma Miasto-info.pl Paweł Mierzejewski, ul. Kazimierza Wielkiego 145, 32-400 Myślenice. Oficjalną drogą komunikacji z Redakcją Portalu jest email: redakcja@miasto-info.pl.

2. Miasto-info.pl nie odpowiada za treści wystawiane i publikowane przez Użytkownika na Portalu.

3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w ramach Portalu Miasto-info.pl i poszczególnych jego części składowych, materiałów o treści sprzecznej z polskim, bądź międzynarodowym prawem, naruszających zasady etyczne, normy społeczne i obyczajowe, o zawartości pornograficzne oraz sprzecznych z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

4. W przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia, tekstu, treści lub wizerunku osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

5. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych i procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w ramach Portalu Miasto-info.pl i jego działów/części składowych.

6. Redakcja Miasto-info.pl rości sobie prawo do dowolnej zmiany materiałów publikowanych przez użytkowników na Portalu Miasto-info.pl, łącznie z ich usunięciem. Jeżeli publikowane materiały będą godziły w interes Miasto-info.pl, jego wydawcy i firm z nim związanych, zostaną usunięte, a konto, z którego zostały dodane, może zostać czasowo zablokowane.

7. W celu wyświetlania reklam w trakcie wizyt Użytkowników wykorzystywane są usługi zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z wizytami w tym serwisie oraz w innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług. Informacje te są przekazywane za pomocą plików cookie DART firmy DoubleClick. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z używania plików cookie DART na stronie polityki prywatności reklam Google.

8. Redakcja Miasto-info.pl może odmówić Użytkownikowi założenia konta lub je zablokować bez podawania przyczyny.

9. Miasto-info.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany w szczególności awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej, jednak właściciel Portalu deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie Portalu.

10. Portal Miasto-info.pl zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. 

11. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

§2 - Korzystanie z Miasto-info.pl

1. Dodawanie artykułów na Miasto-info.pl

1.1. Każdy Użytkownik po zalogowaniu może zamieścić artykuł, relację lub zapowiedź wydarzenia uzupełniony plikami graficznymi/zdjęciami/materiałem audiowizualnym

1.2. Dodając tekst lub zdjęcie/grafikę Użytkownik oświadcza, iż:

1.2.1. Jest jego autorem, posiada zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby publikować wypowiedzi osób zawartych w tekście w ramach Miasto-info.pl, co nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

1.2.2. Wyraża zgodę na przeredagowanie materiału przez Administratora, modyfikację tytułu, wybór zdjęcia, dodanie innych zdjęć.

1.2.3. Jeśli dodany przez Użytkownika tekst opiera się lub powołuje na inne publikacje lub czerpie z nich inspirację, Użytkownik jest zobowiązany podać dokładne źródła, z których korzystał pisząc artykuł.

§3 - Forum Miasto-info.pl

1. Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania lub modyfikowania komentarzy. Decyzję o usunięciu całości lub fragmentu wpisu podejmuje Moderator i jest to decyzja nieodwołalna. 

2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników dyskusji przekazów reklamowych, linków do stron zewnętrznych oraz treści skopiowanych z innych mediów.

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do blokowania użytkowników, którzy nagminnie łamią regulamin lub używają kilku kont równolegle. 

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników dyskusji treści sprzecznych z prawem.

6. Miasto-info.pl nie odpowiada za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników. Za treść każdej wypowiedzi odpowiada jej autor.

7. Wypowiedź nie może naruszać dóbr osobistych innych osób, czy to członków Redakcji, czy to innego użytkownika, osoby publicznej. W szczególności nie może naruszać: dóbr Miasto-info.pl, żadnej osoby z Redakcji Miasto-info.pl, żadnej własności ani pracownika właściciela Miasto-info.pl.

8. Wypowiedź nie może także naruszać w żaden sposób prawa.

9. Usuwane będą wypowiedzi zawierające linki lub jasne informacje skąd można pobrać nielegalnie publikowane nagrania / teledyski / filmy itp.

10. Usuwane będą wypowiedzi, które swoją treścią i wyrazem łamią prawo, np. szerzą faszyzm.

11. Usuwane będą wypowiedzi zawierające treść lub linki do stron o tematyce pornograficznej, reklamowej.

12. W przypadku umieszczenia wypowiedzi naruszających czyjeś dobra, na wniosek poszkodowanej osoby za okazaniem nakazu wydanego przez odpowiednie organa (policja, prokuratura, sąd), mogą zostać wydane wszelkie dane dotyczące użytkownika i połączenia, z którego korzystał dodając taką wypowiedź.

13. Usuwane będą posty reklamujące serwisy lub wydawnictwa konkurencyjne względem działań Miasto-info.pl.

§4 Katalog Firm

1. Definicje ważniejszych pojęć:

1.1. Firma – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i zarejestrowana w dziale Katalog Firm pod subdomeną firmy.miasto-info.pl, będącym częścią składową Portalu Miasto-info.pl

2. Dział firmy.miasto-info.pl zwany dalej Katalogiem Firm oraz Użytkownik dodający firmę zwany dalej jako Firma zgadzają się na obustronną współpracę w niżej opisanych warunkach.

3. Dodać można wpis w dwóch standardach:

3.1. Darmowy wpis
* Wpis może znajdować się w 2 kategoriach 
* Wpis może zawierać miniaturkę loga firmy 
* Wpis może zawierać skrócony opis wyświetlany w spisie firm o ograniczonej liczbie znaków
* Wpis może zawierać opis wyświetlany w prezentacji firmy o ograniczonej liczbie znaków
* Wpis może zawierać słowa kluczowe, tzw. tagi
* Link do strony

3.2. Pakiet Premium - wpis płatny 99 zł (Aktualny koszt Pakietu Premium reguluje Cennik)
Wpis może:
* znajdować się w 2 kategoriach 
* zawierać miniaturkę loga firmy 
* zawierać skrócony opis wyświetlany w spisie firm 
* zawierać opis wyświetlany w prezentacji firmy 
* link do strony
* reklama na stronie głównej Portalu Miasto-info.pl sekcja "Promowane Firmy"
* działy produktów i usług 
* galerię zdjęć
* wyróżnienie wraz z wyższą pozycją, niż przewidziana dla darmowych wpisów

4. Baza danych firmy.miasto-info.pl zawiera informacje o podmiotach będących osobami prawnymi lub fizycznymi, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu myślenickiego oraz na terenie Polski (wyłącznie wpisy płatne).

5. Dodając Wpis do Portalu Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za wprowadzone przez siebie Treści. Wszystkie podane informacje powinny być prawdziwe i kompletne.

6. Dodanie wpisu do Katalogu Firm odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego. Wypełnienie formularza oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

7. Wpis powinien być wypełniony starannie, bez nadużywania WIELKICH LITER i zawierać informacje zgodne z prawdą. Dane adresowe firmy muszą być kompletne i prawidłowe.

8. Niedozwolone jest prowadzenie korespondencji seryjnej za pomocą poczty wewnętrznej lub Portalu, albo danych z niego pozyskanych.

9. Miasto-info.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę promującą się w Katalogu Firm w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w poprzednim zdaniu dotyczy także odmowy dostarczenia Użytkownikowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.

10. Miasto-info.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i Firmami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania Miasto-info.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

11. Niedozwolone jest odpłatne bądź nieodpłatne rozpowszechnianie danych uzyskanych z bazy danych Miasto-info.pl.

12. Miasto-info.pl zezwala na dostęp do Portalu wyłącznie za pomocą standardowej przeglądarki internetowej.

13. Miasto-info.pl zastrzega prawo do korekty dowolnego Wpisu w celu dostosowania do standardów Portalu.

14. Wpis sprawdzany jest w bazie Głównego Urzędu Statystycznego na stronie www.stat.gov.pl/regon/ - w przypadku podania nieprawdziwego numeru NIP wpis nie zostanie dodany.

15. Tytuł i opis strony www nie może zawierać: adresów URL, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów zamieszkania i siedzib firm, znaków specjalnych i symboli; tytuł strony www nie może się rozpoczynać od liczb i powtórzeń takich jak "aaa"; jeżeli w formularzu zgłoszeniowym strony www, dane takie będą zawarte, to zostaną one ominięte przy rejestracji w Katalogu.

16. Opis strony nie może składać się z samych słów kluczowych.

17. W przypadku, gdy strona www nie spełnia wymagań określonych Regulaminem, Właściciel Portalu może odmówić dołączenia strony www do katalogu. O tym fakcie poinformujemy właściciela zgłaszanej strony www pocztą elektroniczną na adres właściciela podany w zgłoszeniu. 

 

Regulamin działu ogłoszeń

Postanowienia ogólne

1. Portal Miasto-info.pl – właściciel Firma Miasto-info.pl Paweł Mierzejewski, ul. Kazimierza Wielkiego 145, 32-400 Myślenice, NIP: 6811983933.

2. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z działu ogłoszeń serwisu Miasto-info.pl.

3. W przypadku kontaktu z firmą w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu należy korzystać z adresu e-mail – redakcja@miasto-info.pl lub zakładki „kontakt”.

Ogólne warunki korzystania z działu ogłoszeń

1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. 

2. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

3. Użytkownik może posiadać w danej chwili maksymalnie dwa aktywne bezpłatne ogłoszenia.

4. Firmy mają możliwość publikacji tylko i wyłącznie ogłoszeń wyróżnionych (płatnych), z wyjątkiem kategorii „Dam Pracę”.

5. W kategorii „Usługi i firmy” istnieje możliwość publikacji wyłącznie ogłoszeń wyróżnionych.

6. Wszystkie ogłoszenia o charakterze komercyjnym w myśl których rozumie się ogłoszenia o charakterze reklamowym, handlowym, zarobkowym będą usuwane gdy nie będą posiadały wykupionego wyróżniania.

7. Dodane ogłoszenia są aktywne przez 30 dni, użytkownik może w każdej chwili zmienić treść ogłoszenia lub też usunąć je z serwisu.

8. Po upływie 14 dni od dodania ogłoszenia, użytkownik może skorzystać z opcji odświeżenia ogłoszenia, wówczas zostanie ono ponownie umieszczone na początku listy ogłoszeń, a okres 30 dni aktywności zostanie odliczany od nowa.

Przedmioty zabronione

1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z zawartą w nich treścią. 

2. Użytkownik nie może zamieścić ogłoszeń w których treść:  

* nie odpowiada wybranej kategorii;
* jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;
* nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;
* narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www oraz zdjęć i filmów załączanych do ogłoszeń);
* ogłoszenia oferuję prace w charakterze: - odbierania e-maili reklamowych - wypełnianie ankiet przez internet - zapisywanie się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi;
* obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;
* reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;
* promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;
* oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne;
* dotyczy ofert sprzedaży/przekazania zwierząt i nie zawiera informacji o zarejestrowanej hodowli, z której zwierzęta pochodzą. Zapis ten wynika z nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. i zakazuje się sprzedaży psów i kotów nieposiadających rodowodu.  

3. W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów regulaminu, portal Miasto-info.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika jak i ogłoszeń. W przypadku blokady ogłoszeń płatnych, użytkownik zrzeka sie jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.

Zawieranie transakcji i odpowiedzialność

1. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.

2. Portal Miasto-info.pl nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.

3. Portal Miasto-info.pl zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.

4. Portal Miasto-info.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal Miasto-info.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

5. Portal Miasto-info.pl rekomenduje bezpośredni odbiór rzeczy przez kupujących i dokonywanie płatności dopiero po uprzednim sprawdzeniu rzeczy, które mają być przedmiotem transakcji.

6. Portal Miasto-info.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: spam, reklama konkurencyjnych serwisów oraz którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Portalu Miasto-info.pl.

Promowanie ogłoszeń

1. Wyróżnienie Ogłoszenia polega na: 

* Dodaniu do niego specjalnego oznaczenia 
* Cotygodniowym odświeżeniu ogłoszenia – umieszczeniu go ponownie na początku listy ogłoszeń.
* Wyświetleniu go rotacyjnie w sekcjach Ogłoszeń wyróżnionych.
* Powyżej listy ogłoszeń prezentowane są cztery ogłoszenia promowane wybrane losowo spośród wszystkich ogłoszeń promowanych spełniających bieżące kryteria wyszukiwania. Losowanie odbywa się przy każdym odświeżeniu strony.
* Na stronie głównej Miasto-info.pl ostatnie ogłoszenie w sekcji ogłoszeń, wylosowane jest spośród wszystkich Ogłoszeń wyróżnionych posiadających zdjęcie.
* Jeśli Ogłoszenie zostanie usunięte przez Użytkownika przed upływem okresu promocji opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.
* Ogłoszenia Wyróżnione niezgodne z prawem lub regulaminem będą usuwane, a pobrana opłata będzie zwracana na konto Użytkownika w Serwisie. Na wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona bezpośrednio na jego konto bankowe.  

Cennik Promowania ogłoszeń

1. Wysokość opłat może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą odzwierciedlone w procesie wyróżniania Ogłoszenia niezwłocznie po ich wprowadzeniu.

2. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Wyróżnienie ogłoszenia na 30 dni – cena 16,50 zł brutto.

4. Wyróżnienie ogłoszenia na 14 dni – cena 9,90 zł brutto.

Płatności

1. Płatności realizowane są za pośrednictwem systemu payu.pl.

2. Szczegółowe informacje o płatnościach w systemie PayU znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.payu.pl.

3. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. 

Faktury VAT

1. Faktury VAT wystawiane są na żądanie użytkownika, należy je przesłać na adres e-mail redakcja@Miasto-info.pl.

2. Żądanie powinno zawierać dane firmy (nazwę, adres, NIP) oraz nazwę konta lub adres e-mail na jaki zarejestrowano konto w Serwisie. 

3. Faktura VAT zostanie przesłana w postaci elektronicznej drogą mailową na adres email związany z promowanym Ogłoszeniem lub pocztą na wskazany adres.

Reklamacje

1. Należy składać na adres e-mail redakcja.

2. Rozpatrywane będą w terminie do 14 dni, a odpowiedź przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej. 

3. Reklamacja powinna zawierać adres e-mail Użytkownika, dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją (dokładny opis i powód).

Zwroty

1. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (dodania Ogłoszenia) Użytkownik może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. W tym celu należy poinformować nas pisząc na adres e-mail: redakcja@miasto-info.pl.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję wyróżnionego Ogłoszenia.

Dane osobowe

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników są przetwarzane przez administratora: Firmę Miasto-info.pl Paweł Mierzejewski, ul. Kazimierza Wielkiego 145, 32-400 Myślenice, NIP: 6811983933

2. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom. Udostępnienie danych jest dobrowolne i wiąże się z zamieszczaniem Ogłoszeń w Serwisie.

3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz ich usunięcia, korzystając w tym celu z funkcjonalności w ramach konta stworzonego w Serwisie lub też wysyłając żądanie na adres e-mail redakcja@Miasto-info.pl

Postanowienia końcowe 

1. Portal Miasto-info.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.

2. Miasto-info.pl dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Platformy, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania jej pracy ze względów technicznych lub przyczyn od niej niezależnych. Zarazem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego. 

3. Miasto-info.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika ogłoszeń, w przypadku kilkukrotnego łamania niniejszego regulaminu.