Sułkowice

Trzy osoby z tytułem „Zasłużony dla Gminy Sułkowice”

Trzy osoby z tytułem „Zasłużony dla Gminy Sułkowice”
Fot. urzad.sulkowice.pl

Ksiądz Jacek Budzoń, Jan Hodurek i Adam Matoga to osoby, które otrzymały tytuł „Zasłużony dla Gminy Sułkowice”

 

 

Podczas XLIX sesji Rady Miejskiej, radni przegłosowali uchwały nadające tytuł „Zasłużony dla Gminy Sułkowice” Księdzu Jackowi Budzoniowi, Janowi Hodurkowi oraz Adamowi Matodze. Wyróżnieni obecni na sesji odebrali statuetki wraz aktami nadania m.in. z rąk burmistrza Artura Grabczyka.

Ksiądz Jacek Budzoń. Przez 15 lat w latach 2006 - 2021 był pierwszym proboszczem w Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Biertowicach, do której tworzenia mianowany został przez Ks. Stanisława Kardynała Dziwisza Metropolitę Krakowskiego.

Był pomysłodawcą oraz inicjatorem wielu przedsięwzięć na rzecz parafii i całej miejscowości. Otwarty na ludzi, gotowy do współpracy i chętny do udzielenia pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca odprawiał msze św. z udziałem dzieci, którym Słowo Boże przybliżał za pomocą przedmiotów wizualnych, które pomagały im w świadomym i czynnym uczestnictwie w Eucharystycznej ofierze i uczcie. Z młodzieżą co roku w okresie wakacyjnym wyjeżdżał w góry, zdobywając szczyty m.in. Babiej Góry, Turbacza, czy Kasprowego Wierchu. Gdy nie było gór, to były wyjazdy na basen, gra w piłkę na boisku sportowym lub inne zajęcia dla dzieci, tak by oderwać ich od ekranów monitorów.

Ze starszymi parafianami pielgrzymował do Sanktuariów Maryjnych, podziękowania i prośby składali w Licheniu, Wambierzycach, we Włoszech, na Ukrainie, Słowacji, Litwie, Austrii, Czechach i na Węgrzech, gdzie będąc ze swoimi parafianami promował Gminę Sułkowice, chociażby poprzez wpisy pamiątkowe w odległych sanktuariach. Dzięki zorganizowanym pielgrzymkom nasze mieszkanki mogły rozwijać się artystycznie projektując przepiękne szopki bożonarodzeniowe, które nawiązywały do wyjazdów parafialnych poprzez umieszczane w nich symbole. 

Ksiądz Jacek jako gospodarz, z pomocą parafian wyremontował kościół z zewnątrz i od środka. Dzięki jego staraniom do kościoła zostały sprowadzone relikwie św. Jana Pawła II w postaci kropli krwi, relikwie św. Józefa Oblubieńca NMP, św. Katarzyny ze Sieny i św. Joanny de Chantal oraz autentyczny fragment Ołtarza Matki Bożej Jasnogórskiej Fundacji Jerzego Ossolińskiego Wielkiego Kanclerza Koronnego z 1650 roku.

Dzięki jego inicjatywie w 2013 roku wybudowano kapliczkę Serca Jezusowego, jako znak religijny wzywający do wiary i jednocześnie będący świadectwem wiary wspólnoty biertowickiej. Kapliczka przedstawia figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa, która osadzona jest na granitowych głazach, na których wypisane są 4 cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość i męstwo.

W 2018 roku, w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości z pomocą parafian powstała symboliczna posadzka granitowa „Maryjna Droga Narodu Polskiego”. Przez środek kościoła biegnie „dywan” z innego koloru granitu z wmontowanymi 8 kamieniami - symbolami. Największy z nich ma kształt naszej Ojczyzny – Polski. We wnętrzu Polski jest wielka ryba – najstarszy symbol chrześcijaństwa z grecką inskrypcją. Z pierwszych liter tego wyrazu powstało credo pierwszych chrześcijan: Jezus Chrystus Boży Syn Zbawiciel. Znajdują się tam jeszcze dwie daty: jedna - upamiętniająca stulecie odzyskania niepodległości oraz datę powstania naszej parafii. Pozostałe, mniejsze kamienie, przypominają o historycznych wydarzeniach na Ziemi Polskiej, w których widać szczególne działanie Stwórcy, dokonane przez ręce Matki Bożej, naszej Królowej. Takimi symbolami podkreślał to, jak ważna jest historia i religia, które odgrywają kluczową rolę w tworzeniu się narodu polskiego. Tegoż samego roku dzięki jego staraniom udało się przenieść zabytkową kapliczkę przy DW nr 956. 

Dzięki pracom konserwatorskim dokonano odkryć, które odsłoniły zapomniany archaiczny charakter budowli. Podczas usuwania bardzo licznych powłok malarskich i tynkarskich, natrafiono na fragmenty pierwotnych tynków, na których zachowały się malowidła ścienne pochodzące z czasu budowy kaplicy. Wiek malowideł poświadcza napis umieszczony przez malarza na ścianie ołtarzowej „AD 1803”, co było zaskoczeniem i wielkim odkryciem bowiem pierwotnie uważano, że kaplica pochodziła z 1809 roku.

Z okazji 10-lecia powstania parafii zorganizował obchody jubileuszowe, które zostały rozpoczęte od pielgrzymek do miejsc związanych z parafiami, do których mieszkańcy Biertowic należeli w historii tej miejscowości. Pierwszy z czterech etapów jubileuszu rozpoczął się pielgrzymką do Lasu Groby w Harbutowicach. To tam stał pierwszy kościół w Harbutowicach, a Biertowice jako mała wieś była przydzielona do tamtejszej parafii. Drugi etap to była msza św. w parafii NSPJ w Sułkowicach, do której mieszkańcy należeli do 2006 roku, aż powstała parafia w Biertowicach. Trzeci etap dotarł do Biertowic, gdzie podczas odpustu został poświęcony panteon 12 Apostołów umieszczonych na zewnętrznej ścianie chóru. Ostatni etap przypadł dokładnie na dzień erygowania parafii – 3 grudnia 2016 r., a jego głównym punktem było poświęcenie nowego dzwonu z imieniem św. Michała Archanioła. To nadane imię nawiązuje do początku historii parafii, która miała miejsce w Lesie Groby przy kapliczce św. Michała w Harbutowicach. Takim uczczeniem jubileuszu pokazał, że jako wioska jesteśmy złączeni z naszą małą ojczyzną, jaką jest Gmina Sułkowice i nie zapominamy o historii, a nawet ją utrwalamy.

W ciągu  15 lat samorząd gminny wyróżnił go nagrodą „Najważniejsi są ludzie” za szczególną aktywność, udzielanie pomocy potrzebującym w roku 2010 oraz Nagrodą Samorządową w 2011 roku. 

Ksiądz Jacek był kapelanem Ochotniczej Straży Pożarnej w Biertowicach. Na pożegnanie, w związku z przejściem na nową parafię, strażacy Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dnia 29 czerwca 2021 r. nadali mu tytuł honorowego członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Biertowicach.

Osoba ks. Jacka Budzonia to przykład księdza społecznika, który uczy ludzi swoim przykładem, że warto działać ku dobru wspólnemu, integrując całą wieś wokół wspólnych przedsięwzięć, współpracując z gminą. Jego osoba i działalność jest żywym przykładem, że samorządność i współpraca przynoszą najlepsze owoce.

 

Jan Hodurek. Druh Jan Hodurek urodził się 1.06.1952 r. w Sułkowicach. Z zawodu i z zamiłowania jest ślusarzem mechanikiem. Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach wstąpił w roku 1969. Na zebraniu walnym w 1981 roku został wybrany na Prezesa jednostki. Stanowisko to piastował do roku 2021 Przez 40 lat jego prezesury OSP Sułkowice wzbogaciło się o 5 samochodów, ponadto pilotażował rozbudowę remizy i wiele innych inwestycji dla poprawy bezpieczeństwa gminy i powiatu.

Od 1981 do 2017 r. pełnił funkcję wice prezesa Zarządu Miejsko Gminnego oraz w latach 2001-2016 członka Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Jego ogromne zaangażowanie i praca na rzecz społeczności pochłaniała wiele wolnego czasu, który mógł poświęcić rodzinie. Niejednokrotnie podczas długotrwałych działań porzucał pracę w swoim zakładzie oraz gospodarstwie by nieś pomoc bliźniemu.

Podczas działań ratowniczo-gaśniczych często swoją postawa narażał własne życie, aby ratować życie i mienie mieszańców Gminy Sułkowice, którzy często byli dla niego zupełnie obcymi osobami. Druh za swoje osiągnięcia został uhonorowany największymi odznaczeniami strażackimi jak i państwowymi. W 2009 r. Został odznaczony najwyższym medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, który przyznawany jest najwybitniejszym i najbardziej zasłużonym strażakom.

Jan Hodurek przez kilka kadencji zasiadał w szeregach Rady Miejskiej w Sułkowicach, czterokrotnie był Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony PPOŻ. Był inicjatorem i organizatorem opłatków strażackich dla strażaków i ich rodzin, Balów Rzemiosła oraz innych imprez charytatywnych z których dochód przeznaczony był na poczet osób niepełnosprawnych. Od zawsze był aktywnym działaczem społecznym. Jego postawa jest godna naśladowania przez młodsze pokolenia.

 

Adam Matoga. Doktor Matoga jest jednym z twórców opieki zdrowotnej w regionie. Związany z Sułkowicami od 56 lat, kiedy to 15 września 1965 r. rozpoczął pracę w Przychodni Zdrowia w Sułkowicach, gdzie do grudnia 1999 r. pełnił funkcję kierownika. Po przejściu na emeryturę w 1999 r. w dalszym ciągu - aż do 2020 r. pracował jako lekarz w Przychodni Medycyny Rodzinnej w Sułkowicach.

Całe swoje życie zawodowe poświęcił Sułkowicom i jego mieszkańcom. Swoją wiedzą, bezinteresownością, sercem i zaangażowaniem w pracę zyskał uznanie i cieszył się szczególną sympatią nie tylko w środowisku lokalnym. W 2009 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Sułkowic.

Komentarze

Zobacz więcej