Głogoczów

Ocalić od zapomnienia… to priorytet dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie

Ocalić od zapomnienia… to priorytet dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie

Podczas wernisażu wystawy „Ocalić od zapomnienia… historia Koła Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie”, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie uroczyście świętowało jubileusz 10-lecia.

Z gratulacjami przybyli mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych organizacji, instytucji, samorządu oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie zostało zarejestrowane w KRS 10 lat temu, a dokładnie 19 grudnia 2011 roku. Organizacja powstała w odpowiedzi na potrzebę sformalizowania działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie, które funkcjonowało w tym czasie jako grupa nieformalna i miało problem z utrzymaniem ciągłości działań. KGW w Głogoczowie miało wcześniej bardzo długą i ciekawą historię – protokół z pierwszego oficjalnego zebrania ma datę 13 lutego 1964 roku.

Najważniejsze pola działania Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie (SGW) związane są z podtrzymywaniem i kontynuacją tradycji KGW, tj. organizacja i współorganizacja lokalnych wydarzeń z Domem Kultury, szkołą oraz innymi organizacjami, wsparcie edukacyjne dla lokalnej społeczności w tym spotkania inspiracyjno-edukacyjne dla kobiet związane z rękodziełem i rozwijaniem swoich pasji oraz gotowaniem, uczestnictwo w kiermaszach świątecznych, reprezentowanie miejscowości w strojach regionalnych, działalność charytatywna.

 

Wspieranie lokalnej społeczności

Dodatkowo, od grudnia 2011 roku, dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych stowarzyszenie realizuje działania mające na celu wspieranie lokalnej społeczności (m.in. miejscowość tematyczna Głogoczów wieś jak Dzwon) oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Małopolski (Dom Małopolskich Gospodyń). Ponadto od roku 2020 prowadzi Archiwum Społeczne wsi Głogoczów w ogólnopolskiej i polonijnej sieci Archiwów Społecznych prowadzonej przez Centrum Archiwistyki Społecznej (CAS).

Agnieszka Węgrzyn, prezeska Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie: Dbałość o zachowanie lokalnej tożsamości to jeden z priorytetów Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie. Głogoczów staje się sypialnią Krakowa, zatraca swój wiejski charakter. Naszymi działaniami przybliżamy mieszkańcom bogatą historię wsi i pokazujemy, że każdy mieszkaniec ma wpływ na to jak wygląda Głogoczów.

Archiwum Społeczne wsi Głogoczów prowadzone przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie na facebooku i w Otwartym Systemie Archiwizacji jest naszym dobrem wspólnym i świetnym narzędziem do wzmacniania więzi społecznych oraz zwiększania lokalnej świadomości historycznej.

Rok 2021 był wyjątkowy dla głogoczowskich gospodyń, ponieważ w ramach świętowania jubileuszu, zrealizowały aż dwa projekty związane z archiwistyką społeczną i rozpoczęły trzeci. We wszystkich projektach partnerem jest Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, a dokładniej Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie, filia MOKiS. Współpracują także z Centrum Archiwistyki Społecznej.

 

Ocalić od zapomnienia

Pierwszy projekt, dofinansowany ze środków Programu Działaj Lokalnie miał na celu ocalić od zapomnienia kroniki Domu Kultury w Głogoczowie. W ramach zadania zdigitalizowano kroniki z lat 1975 - 1979, zorganizowano wystawę „Ocalić od zapomnienia… kroniki Domu Kultury w Głogoczowie” oraz wydrukowano katalog. Zdigitalizowane zbiory można podziwiać w tym miejscu.

Drugi projekt, nawiązujący do korzeni organizacji, historii Koła Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie, dofinansowany został ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWEFIO.

Projekt "Ocalić od zapomnienia..." realizowany był od czerwca do grudnia 2021 roku. W ramach zadania zrealizowano szkolenie z historii mówionych, warsztaty kulinarne z lokalną historią, wywiady z członkiniami KGW w Głogoczowie, zbiórkę zdjęć archiwalnych dotyczących historii KGW Głogoczów, warsztaty z bożonarodzeniowych światów, konkurs „Mój Świat” na najpiękniejszą bożonarodzeniową ozdobę oraz konkursy internetowe na facebooku dla mieszkańców dotyczące historii KGW w Głogoczowie.

Wydrukowano także folder "Ocalić od zapomnienia... historię Koła Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie" i zaproszono mieszkańców na wernisaż wystawy pod tym samym tytułem, który połączony został z uroczystością Jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie. Na zakończenie powstał reportaż filmowy o projekcie. Wszystkie działania cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców, a ich punktem wspólnym była lokalna historia wsi, rodzin i pojedynczych mieszkańców.

- Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, instytucjom, przedstawicielom lokalnych samorządów, biznesów i mediów wspierającym nasze działania – wspólnie tworzymy naszą lokalną historię. I to jest piękne. Będziemy starać się z naszym stowarzyszeniem, żeby ta współpraca nie została zapomniana i przyszłe pokolenia mogły budować na niej swoją tożsamość – mówi Agnieszka Węgrzyn.

Trzeci, bazujący na historii Koła i Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie, dofinansowany z Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, rozpoczął się w październiku 2021 roku i będzie trwał do końca września 2022. Jest kontynuacją działań rozpoczętych przez wcześniejsze projekty. Już wkrótce więcej szczegółów.

Więcej informacji o realizowanych przez SGW w Głogoczowie znajduje się na stronach: gospodynieglogoczow.pl, na facebooku gospodyń, oraz facebooku archiwum społecznego wsi Głogoczów

 

10 lat Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie w liczbach:

15 zrealizowanych projektów
562 000 zł pozyskanych środków
650 bezpośrednich odbiorców działań
240 wolontariuszy w zrealizowanych projektach

Misja Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie: Wspieramy kobiety w działaniach

Wartości Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie:

SZACUNEK – wzajemny szacunek wobec siebie samych i innych ludzi jest dla nas jedną z najważniejszych wartości.

WSPARCIE – wspieramy rozwój kobiet, ale także organizacji w których się angażują i ich lokalnych społeczności poprzez działania Domu Małopolskich Gospodyń.

TRADYCJA – kultywujemy lokalne tradycje, tworzymy Archiwum Społeczne wsi Głogoczów, aby kolejne pokolenia nie zapominały o swoich korzeniach.

W roku 2014 Stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie w konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego KRYSZTAŁY SOLI, w kategorii „Aktywizacja społeczna i obywatelska”.

Od początku istnienia SGW panie otrzymały trzykrotnie nagrodę Starosty Powiatu Myślenickiego z dziedziny kultury i Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.

Zrealizowane w latach 2011 – 2020 projekty:

Rok 2012 - projekt „Ludowa moda – Gospodynie i Przedszkolaki kultywują lokalne zwyczaje” w partnerstwie z Przedszkolem Samorządowym w Głogoczowie. Projekt sfinansowany był z grantu, w wysokości 8 990,19 PLN w ramach Programu Wspierania Aktywności Lokalnej na Terenach Wiejskich „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Po którym zostało 12 kompletów strojów krakowskich w Przedszkolu Samorządowym w Głogoczowie; 12 kompletów strojów ludowych dla członkiń Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie (bluzka, spódnica, zapaska, chustka i korale z filcu).

Uczestnicy projektu (członkinie SGW oraz dzieci uczęszczające do przedszkola w Głogoczowie) wzięli udział w warsztatach rękodzielniczych i aktorskich, których efekty zaprezentowali wydarzeniu podsumowującym projekt, czyli „Jarmarku Ludowym”.

Rok 2012/2013 - projekt „Aktywny Głogoczów-partnerstwo trójsektorowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej” we współpracy partnerskiej z Gminą Myślenice w latach 2012/2013. Ten dwuletni projekt był finansowany w ramach P FIO 2012. Otrzymana kwota dotacji: 102 324,20 zł.

Po którym została książka kucharska z przepisami członkiń Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie; 7 tablic informacyjno/ edukacyjnych dotyczących historii naszej miejscowości i ważnych miejsc w Głogoczowie (WDK, szkoła, kościół, cmentarz, kapliczki), które zostały użyte do gry terenowej przygotowanej w ramach realizacji projektu.

Temat przewodni miejscowości- „Głogoczów-wieś jak Dzwon”. Ponadto uczestnicy projektu zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą m.in. miejscowości tematycznych, produktów lokalnych i sposobów budowania produktów turystycznych. Była to przedsiębiorczość społeczna w praktyce. Podsumowaniem projektu było wielki festyn „Głogoczów-wieś jak Dzwon. Dlaczego właśnie on?”.

Rok 2013 - projekt „Głogoczów wieś jak Dzwon. Rozwój partnerstwa na rzecz budowania miejscowości tematycznej” we współpracy partnerskiej z Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz Zespołem Placówek Oświatowych w Głogoczowie. Projekt dofinansowany był przez Program FIO kwotą 43 tys. zł.

Po którym zostało: w Wiejskim Domu Kultury w Głogoczowie galeria sztuki „Dzwonnica; strategia rozwoju społeczno-ekonomicznego wsi Głogoczów wokół tematu przewodniego miejscowości „Głogoczów – wieś jak dzwon. Twój przystanek w podróży”.

Uczestnicy projektu (dorośli mieszkańcy Głogoczowa i dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Głogoczowie) wzięli udział w wizytach studyjnych, szkoleniach, warsztatach i konsultacjach z zakresu ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielczości społecznej, a także dziennikarstwa oraz fotografii. Uroczyste zakończenie projektu przy okazji otwarcia galerii „Dzwonnica” połączone było z rozpoczęciem obchodów 40-lecia Domu Kultury w Głogoczowie i wernisażem multimedialnych prac uczniów Szkoły Podstawowej w Głogoczowie dotyczących realizowanego projektu, oraz spółdzielczości społecznej w nawiązaniu do tematu przewodniego wsi Głogoczów „Głogoczów-wieś jak dzwon. Twój przystanek w podróży”.

Rok 2015 - projekt „Dom Małopolskich Gospodyń jako instytucja kultywowania autentycznych tradycji ludowych” we współpracy partnerskiej z Wiejskim Domem Kultury w Głogoczowie. Projekt dofinansowany był w ramach konkursu „Mecenat Małopolski” przez Województwo Małopolskie kwotą 20 tys. zł oraz Gminę Myślenice (9,5 tys. zł).

Po projekcie zostało: przedstawienie „Tradycyjny XIX wieczny obrzęd dożynkowy”; nowe chusty na głowy oraz katany do strojów ludowych dla członkiń Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie; nawiązano współpracę z KGW z terenu Małopolski.

Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach rękodzielniczych z tworzenia tradycyjnego wieńca dożynkowego, haftu oraz z tańca i śpiewu ludowego. Podsumowaniem projektu było „Jesienne spotkanie, czyli Małopolskie Biesiadowanie” na którym odbył się konkurs na „Domowy smak” Domu Małopolskich Gospodyń i pokaz, przygotowanego wspólnie z grupą regionalną Sieprawianie, tradycyjnego obrzędu dożynkowego.

Rok 2016 - projekt „Podaj dalej” w ramach działań Domu Małopolskich Gospodyń we współpracy partnerskiej z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach. Projekt dofinansowany z zadania publicznego „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” Województwa Małopolskiego kwotą 9995 zł.

Po projekcie zostały; trzy filmy promujące „powtórne użycie”; reportaż podsumowujący projekt i „Małopolską wymianę staroci…”

W ramach projektu zrealizowano cykl warsztatów mających na celu wzmocnienie roli Małopolskich Kół Gospodyń Wiejskich w PRAKTYCZNEJ edukacji ekologicznej mieszkańców Małopolski oraz podsumowanie projektu, czyli „Małopolską wymianę staroci dla córki, żony, babci i cioci”. Była to kontynuacja działań w ramach Domu Małopolskich Gospodyń.

Rok 2017 projekt "Łączy na Inspiracja", jako partner Fundacji Laboratorium Aktywności Społecznej. Projekt dofinansowany został ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Kwota dofinansowania dla SGW 4800 zł.

W ramach projektu SGW zorganizowało wizytę studyjną 50 lokalnych liderów z terenu Małopolski u myślenickich organizacji pozarządowych tj. SGW, Stowarzyszenie „My Łęczanie”, Stowarzyszenie „Bęczarka razem”.

Rok 2019 projekt "Kultura bez reszty. Kultura bez resztek". Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019, projekt MOKIS Myślenice „Kultura. Moje ulubione miejsce.” Wartość zrealizowanego zadania 5750zł.

W ramach projektu przygotowano dla mieszkańców Głogoczowa cykl bardzo ciekawych ekologicznych spotkań warsztatowych z elementami wykładów o artystach ekologicznie zaangażowanych i sztuce proekologicznej. Tematyka warsztatów: spotkanie wprowadzające do tematyki zero waste, czyli zero waste lifestyle, chemia domowa, domowe kosmetyki.

Rok 2019 - projekt "Polska to My. Przyszłość to Wy" dofinansowany z Programu Działaj Lokalnie i Gminy Myślenice. Kwota dofinansowania 3600 zł. Partner projektu Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie.

Co zostało? Przy Szkole Podstawowej powstał kącik przyrodniczy na który składa się łąka kwietna, tablica edukacyjno-informacyjna oraz domek dla owadów zapylających; reportaż na podsumowanie projektu.

W ramach projektu mieszkańcy Głogoczowa i dzieci z Przedszkola Samorządowego wzięli udział także w warsztatach z robienia domków dla owadów.

Rok 2019 - projekt "Głogoczowska tożsamość", dofinansowany z małego grantu UMWM. Kwota dofinansowania 6000 zł. Partnerem projektu był Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie.

Co zostało? 4 stroje strzelców podhalańskich i 2 kosynierów dla dzieci z 4 klasy SP. 

W ramach projektu utworzono grupę rekonstrukcyjną i zrealizowano w klasach 4-8 lekcje lokalnej historii. Głogoczowską grupę rekonstrukcyjną podziwiać można było już 7 września na uroczystych obchodach 80-tej rocznicy walk na przedmurzu Krakowa.

Rok 2020 - projekt "Nasz Senior – Nasz Skarb" dofinansowany z Programu Działaj Lokalnie i Gminy Myślenice. Kwota dofinansowania 5300 zł.

Co zostało: 4 wywiady z głogoczowskimi seniorami dostępne w archiwum Społecznym wsi Głogoczów i na youtube.

Wywiad z Panią Heleną Bujas

Wywiad z Panią Marią Cieślą

 

Wywiad z Panem Włodzimierzem Bujasem

Wywiad z Panią Heleną Dziedzic

Podsumowanie projektu

Rok 2020 - projekt "Głogoczów oczami Seniorów" dofinansowany z "małych grantów" Powiatu Myślenickiego kwotą 3000 zł.

Co zostało: ponad 300 zdjęć od 18 seniorów z Głogoczowa udostępnione w Archiwum Społecznym wsi Głogoczów;  100 sztuk folderu „Głogoczów oczami Seniorów";  wystawa w Galerii Dzwonnica WDK w Głogoczowie „Głogoczów oczami Seniorów”.

Powiązane tematy

Komentarze (1)

  • mysleniczaninzdziada 23 gru 2021

    piękna inicjatywa! ocalać od zapomnienia, utrwalać pamięć o dawnych czasach bo z doswiadczenia wiem ze z dnia na dzien stajemy sie historią, ale cenni są ludzie którzy ją pielęgnują. szacunek Pani Agnieszko!

    3 Odpowiedz

Zobacz więcej