Myślenice

Radni ustalili stawki opłat od nieruchomości na 2023 rok. „Przedsiębiorcy i Izba Gospodarcza nie są ani zachwyceni ani zadowoleni, że podatki idą do góry”

Radni ustalili stawki opłat od nieruchomości na 2023 rok. „Przedsiębiorcy i Izba Gospodarcza nie są ani zachwyceni ani zadowoleni, że podatki idą do góry”

Radni ustalili wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

"Przedsiębiorcy i Izba Gospodarcza nie są ani zachwyceni, ani zadowoleni z tego, że podatki idą do góry”

– przed głosowaniem mówił Zbigniew Bylica, prezes Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej.

 

Podczas 56, sesji rady gminy radni głosowali nad nowymi stawkami podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na 2023 rok. Zanim podjęli decyzję, wprowadzenie do uchwały wygłosiła naczelniczka wydziału podatków i opłat w UMiG - Beata Baran.

Beata Baran, naczelnik wydziału podatków i opłat w UMiG Myślenice: Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek został opracowany z uwzględnieniem maksymalnych stawek ustalonych przez ministra finansów na 2023 r. jak i z uwzględnieniem założenia budżetu gminy Myślenice na przyszły rok dochodów i wydatków gminy. Wzrost wydatków - również tych, na które gmina nie ma wpływu, jest znaczny.

Wzrost wydatków bieżących na media, wzrost cen energii, kosztów pracy, w konsekwencji konieczność zabezpieczenia środków w budżecie na ich pokrycie, powoduje konieczność podwyższenia stawek podatkowych, ale przyczyną jest także spadek dochodów do budżetu gminy z tytułu podatku dochodowego, zmiany powodującej obniżenie PIT, zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia.

Zmiany spowodowały, że wpływy z tego tytułu są znacznie niższe i w żaden sposób nie zostały zrekompensowane. Maksymalne stawki na 2023 r. wzrosły w stosunku do stawek obowiązujących w roku bieżącym o 11,8 %, czyli o wskaźnik inflacji na pierwsze półrocze tego roku.

Jak informowała; pod koniec listopada odbyło się spotkanie burmistrza z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorców, podczas którego została przedstawiona propozycja stawek podatkowych dla gruntów i budynków.

„Po konsultacjach propozycja otrzymała aprobatę ze strony obecnych przedstawicieli Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej, Kongregacji Kupieckiej, Cechu Rzemiosł, Fundacji Rozwoju Regionu Myślenickiego. Również po spotkanie do gminy wpłynęło pismo Zbigniewa Bylicy - prezesa Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej w którym zarząd wyraża zrozumienie dla proponowanej podwyżki stawek i pozytywnie opiniuje propozycję” – wyjaśniała Beata Baran.

 

„Jako przedsiębiorcy pokazujemy gest do państwa”

Następnie głos na temat nowych podatków zabrał Zbigniew Bylica, prezes Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej. Podkreślał, że "przedsiębiorcy i Izba Gospodarcza nie są ani zachwyceni ani zadowoleni z tego, że podatki idą do góry”. Zwracał też uwagę na to, że „udział procentowy pieniędzy w kasie UMiG z tytułu podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej to jest ponad 50%”.

Współpraca z przedsiębiorcami w przypadku gminy jest bardzo ważna. Jako przedsiębiorcy pokazujemy gest do państwa i opiniujemy pozytywnie tą podwyżkę, ale mam nadzieję, że to docenicie i zaczniecie z nami współpracować.

Sytuację budżetową określił jako „ciężką”, co wiązał z dwoma czynnikami; zwolnieniem osób do 26 r.ż. od podatku dochodowego i z „Polskim Ładem”, który podniósł stawkę wolną od podatku. Zwrócił też uwagę, że „propozycja burmistrza była wyższa, niż przedstawiana na posiedzeniu rady”.

Zbigniew Bylica, prezes Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej: Przedsiębiorcy i Izba Gospodarcza nie są ani zachwyceni ani zadowoleni z tego, że podatki idą do góry.

Natomiast musicie państwo wziąć pod uwagę, że udział procentowy pieniędzy w kasie UMiG z tytułu podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej to jest ponad 50%. Przedsiębiorcy płacą ponad 50% ogólnych wpływów. Musicie mieć świadomość, że przedsiębiorcy płacą znacznie wyższe podatki, ale dają prace ludziom, którzy tutaj mieszkają. Dlatego zwrócenie uwagi na to, jaka jest nasza opinia i jak funkcjonujemy jest bardzo ważna.

Mamy świadomość tego, że sytuacja budżetowa jest ciężka, a ta wiąże się z dwoma czynnikami, tj. zwolnieniem osób do 26 r.ż. z podatku dochodowego i Polskiego Ładu, który podniósł kwotę wolną od podatku. Rozumiem, że gmina ma i będzie miała problemy. Jesteśmy odpowiedzialni w związku z tym wychodząc na przeciw, będąc odpowiedzialnymi i licząc na to, że rozwój gminy będzie szedł także z myślą o nas jako przedsiębiorcach, wyraziliśmy tą opinię. Jeszcze raz powtarzam ani nie jesteśmy zachwyceni, ani nie jesteśmy zadowoleni.

Zwróciłem uwagę na prezentację burmistrza z okresu międzysesyjnego nie zauważyłem ani jednego punktu związanego z przedsiębiorcami. Powtarzam, że współpraca z przedsiębiorcami w przypadku gminy jest bardzo ważna. Jako przedsiębiorcy pokazujemy gest do państwa i opiniujemy pozytywnie tą podwyżkę, ale mam nadzieję, że to docenicie i zaczniecie z nami współpracować.

Propozycja burmistrza była wyższa niż przedstawiana na posiedzeniu rady. Mamy świadomość tego, że wysokość podatku od nieruchomości, dochody gminy z tego podatku mają ogromny wpływ na procentowy udział subwencji jaki dostaje gmina. Jeśli burmistrz ten podatek by zrobił niższy, to i subwencja byłaby niższa. Nasza opinia jest związana z naszą odpowiedzialnością za rozwój tego miasta i gminy.

 

Jak głosowali radni?

Radni nie mieli pytań dotyczących uchwały w sprawie stawek. Głosu nie zabrał też obecny na sali burmistrz, ani sekretarz gminy. Uchwała została przyjęta 12 głosami za, 1 przeciw, 7 wstrzymującymi. Jeden radny był nieobecny.

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice:

ZA (12): Bisztyga Czesław, Dyląg Halina, Fita Mirosław, Gablankowski Wojciech, Grzybek Andrzej, Jaśkowiec Małgorzata, Kutrzeba Izabela, Motyka Piotr, Stankiewicz Bogusław, Szczotkowski Wacław, Topa Stanisław, Wierzba Czesław; PRZECIW (1): Lejda-Kuklewicz Eleonora; WSTRZYMUJĘ SIĘ (7): Ambroży Grażyna, Błachut Józef, Cachel Jerzy, Malinowski Wojciech, Podmokły Bogusław, Podmokły Jan, Wójtowicz Tomasz; NIEOBECNI (1): Ostrowski Kamil.

2022. Pracę, którego z radnych Rady Miejskiej w Myślenicach w kadencji 2018-2024 cenisz najbardziej?

 • Grażyna Ambroży
 • Czesław Bisztyga
 • Józef Błachut
 • Jerzy Cachel
 • Halina Dyląg
 • Mirosław Fita
 • Wojciech Gablankowski
 • Andrzej Grzybek
 • Małgorzata Jaśkowiec
 • Izabela Kutrzeba
 • Eleonora Lejda-Kuklewicz
 • Wojciech Malinowski
 • Piotr Motyka
 • Kamil Ostrowski
 • Bogusław Podmokły
 • Jan Podmokły
 • Bogusław Stankiewicz
 • Wacław Szczotkowski
 • Stanisław Topa
 • Czesław Wierzba
 • Tomasz Wójtowicz
 • Zobacz wyniki
 • Grażyna Ambroży Grażyna Ambroży 17%
 • Czesław Bisztyga Czesław Bisztyga 5%
 • Józef Błachut Józef Błachut 5%
 • Jerzy Cachel Jerzy Cachel 6%
 • Halina Dyląg Halina Dyląg 3%
 • Mirosław Fita Mirosław Fita 6%
 • Wojciech Gablankowski Wojciech Gablankowski 3%
 • Andrzej Grzybek Andrzej Grzybek 2%
 • Małgorzata Jaśkowiec Małgorzata Jaśkowiec 3%
 • Izabela Kutrzeba Izabela Kutrzeba 2%
 • Eleonora Lejda-Kuklewicz Eleonora Lejda-Kuklewicz 3%
 • Wojciech Malinowski Wojciech Malinowski 2%
 • Piotr Motyka Piotr Motyka 2%
 • Kamil Ostrowski Kamil Ostrowski 18%
 • Bogusław Podmokły Bogusław Podmokły 3%
 • Jan Podmokły Jan Podmokły 3%
 • Bogusław Stankiewicz Bogusław Stankiewicz 2%
 • Wacław Szczotkowski Wacław Szczotkowski 3%
 • Stanisław Topa Stanisław Topa 3%
 • Czesław Wierzba Czesław Wierzba 2%
 • Tomasz Wójtowicz Tomasz Wójtowicz 9%
 • Głosów: 1477

Roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Myślenice na rok 2023:

Od gruntów

* związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 1,05 zł od 1 m.kw. powierzchni (w 2022 r. było to 0,94 zł; w 2021 r. - 0,88 zł);

* działalności sportowej i rekreacyjnej 0,15 zł od 1m.kw (2022 - 0,14 zł; 2021 - 0,11 zł);

* pod wodami powierzchniowymi stojącymi wodami pow. płynących jezior i zbiorników sztucznych 5,79 zł od 1 ha pow. (2022 - 5,17 zł ; 2021 - 4,80 zł);

* pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,41 zł za m.kw (2022- 0,41 zł; 2021 - 0,41 zł);

* niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową, albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,81 zł za m.kw (2022- 3,40 zł; 2021-3,15 zł);

Od budynków lub ich części

* mieszkalnych 0,87 zł od m.kw. powierzchni użytkowej (2022-0,79 zł; 2021 -0,76 zł);

* związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie dział. gosp. 25,85 zł od m.kw pow. użytkowej (2022 - 23,50 zł; 2021 - 22,05 zł);

* zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 13,47 zł za m.kw powierzchni użytkowej (2022- 12,04 zł; 2021 - 11,18 zł);

* związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,87 zł od m.kw. pow. uż. (2022-5,25 zł; 2021 - 4,87 zł);

* zajętych na prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej 1,30 zł od m.kw. pow. uż. (2022-1,23 zł; 2021 - 1,17 zł);

* letniskowych 9,71 zł d m.kw pow. uż. (2022-8,68 zł; 2021 - 8,05 zł);

* pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,40 zł za m.kw. pow. uż. (2022-5,93 zł; 2021 - 5,74 zł);

Pełna lista opłat dostępna pod linkiem

Powiązane tematy

Komentarze (27)

 • 14 gru 2022

  swieta piekna atmosfera na fejsbuku i choineczka na rynku, prezenty z mikolajem a w tle podatki do gory, smieci do gory parking do gory i plac czlowieku za te piekne obrazki i rob na to wszystko...

  73 4 Odpowiedz
 • 14 gru 2022

  Mam wrażenie że głosujący nie rozumieją prawa gospodarki i inflacji ?
  Myślą że jeżeli jest mało w budżecie to najprościej ściągnąć z ludzi ! Bo to wtedy ich problem, Tylko że ten człowiek musi podnieść ceny produktów albo zwolnić kogoś aby te dodatkowe pieniądze wyczarował, i oto takim sposobem mamy windowanie ceny innych produktów i napędzanie inflacji. Szkoda że nasi rządzący nie siedzą tam aby ludziom było dobrze w naszej gminie tylko sobie. Niestety nasza gmina jest bardzo zakłamana, jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś to potrafią bardzo sprytnie jak wąż pełzać między wypowiedziami aby ich nie wyjawić.
  A o obiecankach cacankach to szkoda się rozpisywać :).

  63 2 Odpowiedz
 • 14 gru 2022

  To się nazywa urzędowa walka z inflacją.
  Ci goście napędzana inflację.

  Ciekawe czy jak będzie deflacja czy będą obniżać podatki i diety?

  61 3 Odpowiedz
 • 14 gru 2022

  złodziejska to gmina, złodziejskie to obyczaje

  61 3 Odpowiedz
 • 14 gru 2022

  Piękne zagranie. Napiszcie prosto z mostu, że macie mieć podwyżki od nowego roku, a nie błaznujcie o braku pieniędzy, bo 26 latek nie płaci podatku.

  48 2 Odpowiedz

Zobacz więcej