Drogi

Myślenice. Jak poprawić sytuację w transporcie? Radni przyjęli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Myślenice. Jak poprawić sytuację w transporcie? Radni przyjęli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Radni przyjęli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+.

Ma nie tylko pomóc w pozyskiwaniu środków unijnych, ale też diagnozuje bolączki na jakie cierpi transport w regionie oraz wskazuje kierunki, które mają prowadzić do poprawy sytuacji

 

W styczniu prezentowaliśmy raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami powiatu myślenickiego. Ten związany był z „Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+”, którego wykonanie samorządowcy zapowiadali wiosną 2022 roku.

Podczas 63. sesji rady miejskiej radni jednogłośnie (17 za) przyjęli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+ (w skrócie SUMP). To dokument opracowany na podstawie zawartego porozumienia między gminami Myślenice, Dobczyce, Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Sułkowice, Tokarnia i Wiśniowa.

Stanowi opracowanie przedstawiające kompleksowe podejście do planowania transportu w miastach, poruszając zagadnienia gospodarcze, przestrzenne i społeczne. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały: „Zaproponowane działania mają przyczynić się do zróżnicowania wykorzystania środków transportu. Mają one zachęcić do korzystania z komunikacji publicznej, zmniejszyć ilość poruszania się samochodem poprzez udostępnienie alternatywnych sposobów podróżowania. Efektem ma być likwidowanie zatorów komunikacyjnych, poprawa bezpieczeństwa i redukcja emisji gazów cieplarnianych”.

Jak oceniasz organizację ruchu i dostępność miejsc parkingowych na terenie Myślenic w 2023 roku?

 • wzorowo
 • bardzo dobrze
 • dobrze
 • dostatecznie
 • dopuszczająco
 • niedostatecznie
 • Zobacz wyniki
 • wzorowo wzorowo 3%
 • bardzo dobrze bardzo dobrze 2%
 • dobrze dobrze 5%
 • dostatecznie dostatecznie 11%
 • dopuszczająco dopuszczająco 12%
 • niedostatecznie niedostatecznie 68%
 • Głosów: 1747

Plan obejmuje m.in. transport publiczny, transport niezmotoryzowany, ruch pieszy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, transport drogowy, logistykę miejską, zarządzanie mobilnością oraz „szerokie spektrum zagadnień mających na celu równoważne traktowanie wszystkich form przemieszczania się w Obszarze Funkcjonalnym Myślenic”.

Skupia się m.in. na działaniach takich jak: *poprawa układu komunikacyjnego w mieście poprzez budowę i remont ulic, * poprawę warunków do jazdy rowerem poprzez tworzenie ciągów komunikacyjnych dla rowerów oraz rozbudowa ścieżek rowerowych, * poprawę infrastruktury i uwzględnienie potrzeb dla ruchu pieszych, * zwiększenie ilości miejsc parkingowych, * budowę węzłów przesiadkowych, * zastosowanie jednolitego oznaczenia przystanków obsługujących transport publiczny.

„Chcemy i mamy w planie rozbudowę wygodnej i bezpiecznej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów tam, gdzie uwarunkowania terenowe na to pozwalają. Chcemy stworzyć sprawną sieć transportu zbiorowego, aby komunikacja publiczna docierała do każdej miejscowości, a system połączeń opierał się o węzły i centra przesiadkowe z odpowiednio skomunikowanymi rozkładami jazdy. To, co szczególnie ważne dla naszych mieszkańców, to koordynacja transportu publicznego w poszczególnych gminach, aby działania kilkunastu przewoźników stworzyły odpowiednią siatkę połączeń, która pozwalałby naszym mieszkańcom na płynne poruszanie się w osi drogi S7 jak i poza nią" – przed głosowaniem mówił burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS).

Koszt wykonania dokumentu wyniósł 230 tys. zł, z czego dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko to 190 tys. zł.

Jarosław Szlachetka (PiS), burmistrz MiG Myślenice: To jeden z ważniejszych dokumentów strategicznych na najbliższe lata, drugi po strategii rozwoju gminy jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych.

Dokument strategiczny zaprojektowany został tak, aby spełniać potrzeby mobilności osób oraz gospodarki w mieście i jego otoczeniu przy zapewnieniu lepszej jakości życia - to główny cel sporządzenia tego dokumentu.

Najnowsza perspektywa finansowana z funduszy europejskich na lata 2021-27, uzależnia otrzymanie pewnej części środków od posiadania SUMP przez jednostki samorządu terytorialnego. We wszystkich miastach wojewódzkich i miastach takich jak Myślenice, które leżą w obrębie miejskich obszarów funkcjonalnych, dofinansowanie projektów będzie uzależnione od przyjęcia planów mobilności miejskiej.

Po co nam jest ten dokument?

Grażyna Ambroży (BO) zwracała uwagę na potrzebę budowy ścieżek rowerowych. Jak podkreślała nie tylko o funkcjach rekreacyjnych, ale takich, które pozwolą na bezpieczne poruszanie się po mieście.

- Ścieżki zbudowane niezależnie od ciągów komunikacji samochodowej, wykorzystywane są tylko do celów rekreacyjnych. Jeśli ktoś chce dotrzeć gdzieś na rowerze, musi dotrzeć tam tą samą drogą, co samochody, a to jest niebezpieczne. Jeżeli nie powstaną ścieżki wzdłuż dróg, mieszkańcy nie przerzucą się na rowery. Ścieżki wzdłuż dróg na terenie miasta zwiększa bezpieczeństwo i zachęcą mieszkańców do transportu rowerowego – przekonywała Grażyna Ambroży (BO).

Burmistrz zgodził się z jej spostrzeżeniem i podkreślał, że planowanie i rozbudowa ścieżek na terenie miasta zależy „od woli i chęci do współpracy zarządców poszczególnych dróg”. Zwracał uwagę, że ich częścią zarządza gmina i starostwo powiatowe.

- Pomysły i propozycje na rozwój ścieżek rowerowych mamy, ale będą mogły zostać zrealizowane dopiero po uporządkowaniu spraw dotyczących zarządzania drogami na terenie miasta. Z zarządem Dróg Wojewódzkich i Województwa Małopolskiego rozmawiamy o dalszym rozwoju nie tylko projektu Velo Raba, ale także rozwoju ścieżek w kierunku Osieczan i Drogini, a może w stronę i wokół zbiornika dobczyckiego. Moglibyśmy je poprowadzić po części tak, jak kiedyś planowała gmina Myślenice, czy też po innych trenach zbliżonych do zbiornika – odpowiadał burmistrz Szlachetka.

Jak oceniasz dostępność i długość ścieżek rowerowych na terenie gminy Myślenice?  

 • wzorowo
 • bardzo dobrze
 • dobrze
 • dostatecznie
 • dopuszczająco 
 • niedostatecznie 
 • Zobacz wyniki
 • wzorowo wzorowo 5%
 • bardzo dobrze bardzo dobrze 3%
 • dobrze dobrze 10%
 • dostatecznie dostatecznie 10%
 • dopuszczająco  dopuszczająco  15%
 • niedostatecznie  niedostatecznie  58%
 • Głosów: 663

 

Transport. Na co cierpi region?

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej diagnozuje 5 problemów na które cierpi region.

1. Transport zbiorowy zapewnia stosunkowo dogodne (częste) połączenia w północnej części Obszaru Funkcjonalnego oraz w osi drogi S-7. W rejonach podgórskich zlokalizowano kilka obszarów wykluczenia komunikacyjnego. Duży problem dla mieszkańców stanowi stosunkowo niski standard taboru oraz dostępność i aktualność informacji pasażerskiej.

2. Na Obszarze Funkcjonalnym Myślenic zlokalizowano kilka popularnych punktów, w których mieszkańcy zostawiają samochody w celu przesiadki na autobus. Zgłaszano potrzebę wybudowania parkingów P&R w tych lokalizacjach.

3. Piesi i rowerzyści w OF Myślenic nie czują się bezpiecznie, diagnoza uwidoczniła niedobory w zakresie infrastruktury – chodników, przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych. Także organizacja ruchu na drogach faworyzuje ruch samochodowy.

4. Na terenie OF zlokalizowano 3 organizatorów i 37 operatorów transportu zbiorowego, co powoduje problemy z integracją rozkładową i taryfową oraz informacją pasażerską.

5. Rozwój nowej zabudowy ma chaotyczny charakter i nie jest powiązany z infrastrukturą dla transportu zbiorowego. Chaos przestrzenny generuje duże koszty związane z przyłączeniem infrastruktury do nowych przysiółków oraz późniejszym jej utrzymaniem.

Jak poprawić sytuację?

Uchwalony przez radnych dokument formułuje pięć celów strategicznych, które pozwolą poprawić sytuację w transporcie. To;

1. Rozwój i uzupełnienie sieci połączeń transportu zbiorowego w oparciu o porozumienie wewnętrzne oraz współpracę z interesariuszami zewnętrznymi.

Poruszanie się po OF Myślenic transportem publicznym powinno być intuicyjne i dostępne dla możliwie najszerszej grupy mieszkańców, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Będziemy pracować nad poprawą dostępności transportu autobusowego oraz czytelności informacji pasażerskiej. Równolegle podejmiemy starania na rzecz zlikwidowania zjawiska wykluczenia komunikacyjnego w Obszarze.

2. Lepsza integracja transportu zbiorowego z transportem samochodowym, rowerowym i pieszym

System transportowy powinien zachęcać do podróży multimodalnych, tj. wykorzystujących więcej niż jeden środek transportu. Zapewnimy parkingi B&R i P&R, umożliwiające darmowe pozostawienie samochodu czy roweru w okolicy węzłów przesiadkowych. Będziemy także współpracować z Kolejami Małopolskimi w celu dalszego rozwoju siatki Autobusowych Linii Dowozowych, umożliwiających dogodne przesiadki na pociągi regionalne.

3. Rozwój bezpiecznej i komfortowej infrastruktury pieszej i rowerowej dla mieszkańców i turystów

Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego jest wartością nadrzędną gdyż przyczynia się do ochrony zdrowia i życia. Stwórzmy zatem obszar, w którym na drogach nikt nie ginie, a nasze podróże nie przyczyniają się do pogarszania warunków życia innych i umniejszania szans kolejnych pokoleń na wysoką jakość życia. Zwiększymy bezpieczeństwo przede wszystkim pieszych i rowerzystów poprzez uspokojenie (spowolnienie) ruchu samochodowego. Budowa nowych chodników i ścieżek rowerowych pozwoli zaś na uwolnienie potencjału aktywnych form mobilności.

4. Budowa platformy partnerstwa w zarządzaniu mobilnością z uwzględnieniem działań partycypacyjnych i promocyjnych

Dobrze zarządzany system mobilności opiera się na współpracy wszystkich samorządów Obszaru. Dzięki współpracy gmin OF Myślenic, Powiatu Myślenickiego oraz Województwa Małopolskiego infrastruktura obszaru będzie spójna i oparta o wspólne standardy. Docelowo w codziennym poruszaniu się nie będą odczuwalne granice jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, kluczowe zmiany w systemie transportu OF Myślenic będą konsultowane z mieszkańcami.

5. Wprowadzenie zmian w kształtowaniu stref nowej zabudowy uwzględniających kwestię zrównoważonej mobilności

Zagospodarowanie przestrzeni określa, w jaki sposób się przemieszczamy. To sprawia, że konieczne jest uwzględnienie zrównoważonej mobilności na każdym etapie tworzenia przestrzeni miejskiej i wiejskiej – od planowania strategicznego aż po standardy wykonawcze.

Powiązane tematy

Komentarze (17)

 • 29 maj 2023

  Bardzo fajne założenia. Przynajmniej planista tego wszystkiego sobie zarobi, aha i jeszcze jego kumple w umig. Nic tu nie będzie, bo w mieście jest ciasno. Trzeba zrównać to wszystko z ziemią i odbudować na planie siatki. Najważniejsza jest komunikacja z KRK, bo tu i tak roboty nie ma, że względu na niezbyt atrakcyjne położenie komunikacyjne i koło się zamyka. Ludzie z małymi dziećmi ryzykują życiem, żeby troszkę pojeździć po ulicach, kamikadze to przy nich pestka. No, ale to w końcu miasteczko turystyczne to wszystko gitara i tyle w temacie.

  41 Odpowiedz
 • mirek@ 29 maj 2023

  przez 5 lat nie slysze nic innego tylko to ze wydali pieniadze na to zeby ktos opracowal plan... ale jakos z realizacja tych koncepcji to ciezko idzie

  39 Odpowiedz
 • 29 maj 2023

  "Zrównoważone" - ostatnio modne słowo wśród europejskich komunistów. Będą nam chcieli zrównoważyć każdy aspekt naszego życia. Oczywiście wszystko dla naszego dobra

  40 3 Odpowiedz
 • 29 maj 2023

  Kolejny plan, współczesna kolebka koncepcji ;) gorzej z wykonaniem :)

  29 Odpowiedz
 • 29 maj 2023

  Ten kto to pisał ma na prawdę fantazję. Przecież wiadomo, że i tak z tego nic nie będzie. Ale kolejna koncepcja powstała

  24 Odpowiedz

Zobacz więcej