Raciechowice

Rodzice skarżą się na wójta. Przedszkole pozostaje w Czasławiu. Na rok...

Wójt chciał przenieść przynajmniej jeden oddział przedszkola z Czasławia do Raciechowic, ale rodzice i dyrektor byli przeciwni. Temat trafił na kolejne sesje rady gminy. Wacław Żarski zmienił plany, przynajmniej na rok …

O planach związanych z przeniesieniem przedszkolaków z Czasławia do Raciechowic wójt Wacław Żarski mówił jeszcze podczas czerwcowej sesji.

Wacław Żarski, wójt gminy Raciechowice: Mamy problem, gdzie przynajmniej jeden z tych dwóch oddziałów przedszkola ulokować. Myślałem o tym, aby część obiektu SP w Raciechowicach oddzielić i przenieść tam 2 oddziały, ale wiąże się to z kosztami ok. 70 tys. złotych, a funduszy na to nie mamy. Próbowałem toczyć rozmowy, aby jeden oddział, starszych dzieci - sześciolatków, przenieść do Raciechowic, ale jest tu duży opór dyrektora SP w Raciechowicach i rodziców.

W czerwcu radni zwracali uwagę, że rodzice nie są chętni, ponieważ część dzieci chodziłaby do Czasławia a część do Raciechowic i musieliby je odbierać z dwóch miejsc. Radny Robert Żurek mówił, że konflikt narasta i rodzice chcieliby wiedzieć, jak wygląda sytuacja.  Wójt zapowiedział wtedy, że postara się ustalić spotkanie z rodzicami i znaleźć grupę chętnych, którzy przenieśliby dzieci do innej placówki.

 

Skontaktowała się z nami Marcelina Wszołek-Duda, przewodnicząca rady rodziców samorządowego Przedszkola w Raciechowicach. W skierowanym do nas piśmie wskazuje, że tego typu zmiana jak przeniesienie oddziałów lub też przedszkola, nie może się odbyć w tak krótkim czasie i trzeba spełnić pewne wymogi. Zwraca też uwagę na fakt, że nie otrzymała odpowiedzi, w przewidzianym do tego prawem czasie, na swoje pismo, które wystosowała do wójta. 

Marcelina Wszołek-Duda, przewodnicząca rady rodziców samorządowego Przedszkola w Raciechowicach: W dniu 1 lipca odbyło się w Przedszkolu Samorządowym w Raciechowicach zebranie wójta z rodzicami, nauczycielami i dyrekcją placówki. Zebranie miało na celu ogłoszenie rodzicom decyzji podjętej bezprawnie i samowolnie przez wójta gminy Raciechowice. Decyzja ta dotyczy bezprawnego przeniesienia jednego oddziału przedszkolnego do SP w Raciechowicach. Taka decyzja powinna zostać poprzedzona uchwaleniem uchwały intencyjnej przez radę gminy i poddana konsultacjom społecznym i prawnym. Również prawo oświatowe podaje ścisłe terminy, kiedy można podejmować takie decyzje i wynosi to 6 miesięcy przed planowanym przeniesieniem.

Jak czytamy dalej w piśmie, w związku z tym składa skargę na wójta, "który przekracza swoje uprawnienia i kompetencje, podejmując tak ważne decyzje bez porozumienia z Radą Gminy, bez poinformowania ich nawet o planach i bez zasięgnięcia porady prawnej".

Kuratorium bez wniosku w sprawie przekształcenia przedszkola

W tej sprawie zawiadomione zostało również Kuratorium Oświaty w Krakowie. Jak poinformowało nas Kuratorium:  do małopolskiego kuratora oświaty nie wpłynął wniosek w sprawie zamiaru przekształcenia  Przedszkola w Raciechowicach poprzez zmianę siedziby czy utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

"Zmiana adresy siedziby przedszkola stanowi jego przekształcenie, zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), zgodnie z którym szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może być zlikwidowana czy też przekształcona po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Ponadto informuję, że zgodnie z art.89 ust. I ww. ustawy szkoła lub placówka publiczna może zostać zlikwidowana lub przekształcona z końcem roku szkolnego i w związku z tym organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji czy przekształcenia, zawiadomić o zamiarze przekształcenia rodziców uczniów/dzieci oraz kuratora oświaty" - czytamy w piśmie z krakowskiego kuratorium.

Kuratorium odniosło się również do lokalizacji oddziałów w różnych miejscach: - W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały mogą być zlokalizowane w różnych lokalach położonych na terenie danej miejscowości, jeżeli organ prowadzący przedszkole zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami. Zgoda dyrektora placówki, w której ma być zlokalizowany oddział przedszkola nie jest wymagana przepisami prawa - wyjaśnia Jolanta Michalska, rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Wójt rezygnuje ze swoich planów. Na razie...

W swojej odpowiedzi Wacław Żarski wskazuje, że pozwolił sobie zaproponować rozwiązania poprawiające standard tak opieki, jak i edukacji.

Wacław Żarski, wójt gminy Raciechowice Ponieważ Szkoła Podstawowa w Czasławiu boryka się z problemem braku wystarczającej liczby sal lekcyjnych, toteż zaproponowałem, aby dwa oddziały przedszkolne umieszczone w salach lekcyjnych szkoły przesunąć do budynku szkoły w Raciechowicach, bowiem w tymże budynku po wygaszeniu gimnazjum sale takie można było zadysponować.

Sale te są w dobrej, bezpiecznej lokalizacji i standardem nawet przewyższają sale dotychczasowe w szkole w Czasławiu. Druga część przedszkolaków, czyli 2 grupy pozostałyby w dotychczasowym obiekcie, dawnym „Domu Nauczyciela” w Czasławiu. Pewien dyskomfort dla Dyrektora zarządzającego placówką mógłby stanowić jedynie rozdział i umieszczenie placówki w dwóch obiektach.

Jak stwierdza dalej, po dokonaniu dalszych analiz, rozmów i konsultacji zaproponował, aby w roku szkolnym 2019/2020 przenieść tylko jedną grupę przedszkolną — grupę dzieci najstarszych — do obiektu szkoły w Raciechowicach, co doraźnie poprawiłoby komfort pracy zespołu szkolnego w Czasławiu, a także komfort opieki dzieci przedszkolnych. Spotkało się to z oporem społecznym i na zmiany nie pozwoliły ustawowe uwarunkowania.

- Jednakże informuję, że podjęte zostaną w najbliższym czasie takie działania w temacie organizacji Przedszkola Samorządowego w Raciechowicach, aby 2 sale lekcyjne w obiekcie szkolnym w Czasławiu zostały od roku szkolnego 2020/2021 udostępnione dla potrzeb zespołu szkolnego — Szkoły Stowarzyszeniowej w Czasławiu oraz Szkoły Muzycznej. Z kształtem ostatecznych zmian zostaną Państwo zapoznani w ustawowych terminach - wyjaśnia Żarski.

W swojej odpowiedzi wójt odniósł się także do uwag z pisma wystosowanego przez przewodniczącą rady rodziców, jakoby jego działania były prowadzone pod naciskiem spowinowaconej z nim dyrektor szkoły.

- Pragnę jeszcze nadmienić, że związki rodzinne z obecną Panią Dyrektor Szkoły Stowarzyszeniowej w Czasławiu nie mają żadnego znaczenia dla moich decyzji dotyczących funkcjonowania systemu oświatowego w gminie. Nie stosowałem i nie będę stosował nepotyzmu i jestem daleki od takich praktyk. Myślę Szanowni Rodzice, że przejaw troski o Wasze Dzieci pokazałem angażując prywatne środki dla sfinansowania zajęć rozwojowych właśnie Waszych dzieci - czytamy w piśmie wystosowanym przez wójta Żarskiego.

Obecny status Przedszkola Samorządowego w Raciechowicach zlokalizowanego w obiekcie Szkoły Podstawowej w Czasławiu nie został poprzednio prawnie uregulowany. Po uzyskaniu wiedzy w powyższym temacie podejmuję działanie, które jednoznacznie ureguluje status tej jednostki jaką jest aktualnie Przedszkole Samorządowe w Raciechowicach.

W związku z tym, że jeszcze przed obradami komisji wójt zrezygnował ze swoich planów, sama skarga została uznana za bezzasadną.

Druga skarga, również złożona przez przewodniczącą rady rodziców, dotyczyła niewywiązywania się z prawnego obowiązku udzielenia odpowiedzi. Radni z komisji zwrócili uwagę wójtowi, aby w przewidzianym na to czasie odpowiadał na pisma kierowanie do niego. Jak wyjaśniał Robert Żurek, przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji, wójt obiecał odpowiadać na pisma w wyznaczonym do tego terminie.

Powiązane tematy

Przeniosą przedszkole z Czasławia do Raciechowic?
Czasław 0

Przeniosą przedszkole z Czasławia do Raciechowic?

Końcem stycznia radni podjęli uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola w Raciechowicach, poprzez przywrócenie jego siedziby zgodnie z aktem założycielskim. Co to oznacza? W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że: w chwili obecnej przedszkole zlokalizowane było tymczasowo w Czasławiu w dwóch budynkach. Przeniesienie siedziby nie zostało d...

Raciechowice tną koszty. Żeby przetrwać, ograniczą nawet oświetlenie uliczne
Raciechowice 9

Raciechowice tną koszty. Żeby przetrwać, ograniczą nawet oświetlenie uliczne

Nie będą utrzymywać służbowych telefonów, ograniczą oświetlenie uliczne – to tylko wybrane punkty z programu naprawczego, który ma pozwolić gminie na wyjście z zadłużenia Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie zaopiniowała pozytywnie program naprawczy gminy Raciechowice, który został przygotowany na lata 2020-2022. Urząd został wezwany do jego pr...

Siepraw: Mieszkańców czekają wybory uzupełniające
Polityka 0

Siepraw: Mieszkańców czekają wybory uzupełniające

Po śmierci radnej Jadwigi Rodak (Samorządny Siepraw) 26 kwietnia mieszkańcy wybierać będą nowego reprezentanta ulic Azaliowej, Dębowej, Długiej, Galicyjskiej, Różanej, Staropolskiej i Wesołej Zgodnie z zarządzeniem wojewody małopolskiego, wybory uzupełniające do rady gminy Siepraw odbędą się 26 kwietnia. Mieszkańcy wybierać będą radnego z okręgu n...

Komentarze

Zobacz więcej

Zmarł Krzysztof Surma. Przewodniczący Rady Młodzieży I Kadencji
Raciechowice 0

Zmarł Krzysztof Surma. Przewodniczący Rady Młodzieży I Kadencji

We wtorek 18 lutego w wieku 23 lat zmarł Krzysztof Surma. Przewodniczący Rady Młodzieży I Kadencji, społecznik, sportowiec, człowiek którego interesowało życie społeczności wiejskiej i jego mała ojczyzna "Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas Przewodniczący Rady Młodzieży I Kadencji- Krzysztof Surma. Wyrazy współczucia dla rodziny i prz...

Walczą o życie rocznej córki. Może ją uratować lek, ale kosztuje 8 mln zł
Raciechowice 1

Walczą o życie rocznej córki. Może ją uratować lek, ale kosztuje 8 mln zł

Aby Marysia Miąsko cierpiąca na rdzeniowy zanik mięśni mogła utrzymać się przy życiu, jej rodzice muszą uzbierać 8 mln zł na lek pozwalający zahamować rozwój choroby. Mają na to rok - Marysia to największy dar jaki dostaliśmy od życia. Cieszymy się każdym dniem spędzonym przy niej, a jej uśmiech to nasz uśmiech. Jest bardzo dzielna, silna i widzim...

Seniorzy chwycili za rakiety. Speed-ball dotarł do gminy Raciechowice
Raciechowice 0

Seniorzy chwycili za rakiety. Speed-ball dotarł do gminy Raciechowice

Seniorzy z gminy Raciechowice rozpoczęli swoją przygodę z dyscypliną speed-ball. W Gruszowie odbyło się spotkanie służące przybliżeniu zasad tej egzotycznej dyscypliny Speed-ball do tej pory był domeną młodych zawodników, ale zaczyna się to zmieniać. Seniorzy z Gminy Raciechowice zostali przeszkoleni z zasad gry i zaopatrzeni w profesjonalny sprzę...

Lubisz piec i jeść słodkości? Możesz pomóc Mateuszowi Chrobakowi
Sułkowice 0

Lubisz piec i jeść słodkości? Możesz pomóc Mateuszowi Chrobakowi

Po raz kolejny można się włączyć w pomoc Mateuszowi Chrobakowi. W tym roku "Akcja Placek" odbędzie się w Sułkowicach, skąd pochodzi chłopiec Na czym polega akcja placek? - Wszystkie chętne osoby zapraszamy do przygotowywania wypieków, ciast, ciasteczek itd. Do krojenia i pakowania tych ciast i przygotowywania paczek. Do sprzedaży tych paczek przed...

Kolejne wyjazdy do powalonych drzew
Powiat myślenicki 0

Kolejne wyjazdy do powalonych drzew

Od początku weekendu do dzisiaj strażacy otrzymywali kolejne zgłoszenia o powalonych drzewach To efekt silnego wiatru nad powiatem myślenickim. Jak wyjaśnia Roman Ajchler, rzecznik prasowy KP PSP w Myślenicach, zawiadomienia dotyczyły powalonych drzew na drogi i budynek mieszkalny. Usuwanie wiatrołomów miało miejsce w miejscowościach Zakliczyn, My...

„Bezpieczna Jedynka” o skrzyżowaniu w Krzyszkowicach. Tunel najwcześniej w 2024 roku
Krzyszkowice 8

„Bezpieczna Jedynka” o skrzyżowaniu w Krzyszkowicach. Tunel najwcześniej w 2024 roku

Reporterzy programu „Bezpieczna jedynka” realizowanego przez Program 1 Polskiego Radia najnowszy odcinek poświęcili niebezpiecznemu skrzyżowaniu w Krzyszkowicach. Co nowego wniósł do sprawy? Rozgłos jaki mieszkańcy Krzyszkowic nadali skrzyżowaniu drogi powiatowej z Zakopianką sprawia, że kolejni politycy oraz media o zasięgu ogólnopolskim zabieraj...