Drogi

W Biertowicach powstanie nowy most i lewoskręt

W Biertowicach powstanie nowy most i lewoskręt

W Biertowicach zostanie zaprojektowany i wybudowany most na potoku oraz dodatkowy pas do skrętu w lewo z drogi krajowej nr 52 w drogę wojewódzką nr 956

Dla Biertowic zostanie zaprojektowany i wybudowany most na potoku w ciągu drogi krajowej nr 52 wraz z zaprojektowaniem i budową dodatkowego pasa dla relacji w lewo z drogi krajowej nr 52 w drogę wojewódzką nr 956. Na czas realizacji zadania będzie utworzony most zastępczy.

W przetargu ogłoszonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, swoje oferty złożyło 6 firm z takich miejscowości jak: Skoczów, Myślenice, Biertowice, Nowy Sącz a także konsorcjum firm z Nowego Sącza i Sosnowca oraz z Wrocławia i Sosnowca.

Tylko dwie z nich zmieściły się cenowo w przedziale zaplanowanych na ten cel funduszy przez zarządcę drogi, który planuje przeznaczyć 3,9 mln złotych na inwestycję. To F.I.B. Talaga z Myślenic oraz Detal Mosty Piotr Włoch, Krzysztof Grodzicki s.c. z Biertowic. Pierwsza z nich opiewa na kwotę ok. 3,84 mln złotych a druga na ok. 3,4 mln złotych. Najdroższa złożona oferta przekroczyła 6,1 mln złotych a pozostałe były w okolicach poniżej i powyżej 4 mln złotych.

W odpowiedzi na nasze pytanie, która oferta została wybrana, otrzymaliśmy odpowiedź, że procedura wyboru oferty najkorzystniejszej w tym postępowaniu nie została zakończona. Po przeprowadzeniu wszelkich czynności formalnych, wybór zostanie dokonany a informacja ta udostępniona będzie na stronie internetowej zamawiającego.

Jak czytamy na stronie zarządcy drogi, GDDKiA w Krakowie, w ramach prac projektowych przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno – użytkowym (PFU) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji; uzyskanie ostatecznych, wymaganych prawem decyzji administracyjnych, uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych umową a także sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych.

Etap II to wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, obejmujących: budowę dwukierunkowej drogi objazdowej z tymczasowym obiektem inżynierskim obok istniejącego mostu wraz z dojazdami oraz jej rozbiórką po wybudowaniu nowego obiektu, rozbiórkę istniejącego mostu, - budowę nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami, - przebudowę skrzyżowania, polegającą na wykonaniu korekty geometrii skrzyżowania oraz korekty organizacji ruchu na skrzyżowaniu z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa poprzez budowę dodatkowego pasa dla relacji w lewo z drogi krajowej nr 52 w drogę wojewódzką nr 956 oraz budowę chodników.

Powiązane tematy

Komentarze

Zobacz więcej