Społeczeństwo

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach obchodzi 3 urodziny

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach obchodzi 3 urodziny

Trzy lata temu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach został przekształcony w Centrum Usług Społecznych

 

materiał promocyjny

 

Uchwałę nadającą statut nowej jednostce, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Jarosława Szlachetki, Rada Miejska podjęła w lutym 2021 r.

Ta transformacja otworzyła drzwi do nowych usług społecznych dla mieszkańców gminy, zapewniając im adekwatne, świadczone w środowisku wsparcie, dostosowane do indywidualnych ich potrzeb, oparte o zasadę powszechności, podmiotowości i jakości.

Jesteśmy dumni z zaufania, którym obdarzają nas mieszkańcy. W ciągu tych lat od utworzenia CUS zrealizowaliśmy 2584 wnioski o objęcie usługami społecznymi. Każda z tych liczb to osoba lub rodzina otrzymująca realne wsparcie!

Zrealizowaliśmy:

86 wniosków o usługę indywidualnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży
69 wniosków o usługę indywidualnego wsparcia psychologicznego dla dorosłych
42 wnioski o konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
98 wniosków o usługę wsparcia logopedycznego
209 wniosków o usługę poradnictwa prawnego
65 wniosków o usługę rehabilitacji wodnej
1769 wniosków o usługę rehabilitacji ogólnoustrojowej
22 wnioski o usługę terapii rodzinnej
90 wniosków o udział warsztatach podnoszących kompetencje wychowawcze
50 wniosków o usługę terapii integracji sensorycznej SI
43 wnioski o usługę wsparcia neurologopedycznego
41 wniosków o usługę grupowego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży

 

Szeroki katalog wsparcia dostępny dla każdego mieszkańca

Centrum Usług Społecznych stawia sobie za cel zapewnienie kompleksowego wsparcia lokalnej społeczności.

Świadczone usługi są dostępne dla wszystkich mieszkańców naszej gminy bez względu na sytuację materialną, ponieważ CUS oferuje nie tylko pomoc w potrzebie (np. zasiłki i świadczenia pieniężne), ale również usługi społeczne udzielane bez względu na dochód, takie jak: konsultacje psychologiczne, poradnictwo rodzinne czy dostęp do rehabilitacji.

Dzięki takiemu podejściu mieszkańcy otrzymują wsparcie dostosowane do swoich potrzeb, co pomagaim pokonać trudności życiowe i rozwijać swoje potencjały.

 

Indywidualne rozpatrywanie każdej sytuacji

Jednym z kluczowych atutów Centrum jest indywidualne podejście do każdego mieszkańca. Profesjonalny zespół Koordynatorów Indywidualnych Planów Usług Społecznych oraz pracowników socjalnych podejmuje starania, aby zrozumieć potrzeby i cele każdej osoby, z którą współpracują.

Dzięki temu mieszkańcy otrzymują spersonalizowane wsparcie, które uwzględnia ich osobiste okoliczności i aspiracje. CUS zapewnia dostęp do usług zgodnie z ideą „jednego okienka”, co oznacza, że w jednym miejscu uzyskuje się kompleksową informację.

Integracja społeczna

Najbardziej charakterystycznym elementem związanym z przekształceniem MGOPS w CUS było powstanie Centrum Aktywności Lokalnej, czyli miejsca, które stało się sercem integracji społecznej. Oferując możliwość bezpłatnego uczestnictwa w różnorodnych wydarzeniach, szkoleniach i warsztatach pomaga mieszkańcom budować wzajemne relacje.

CAL jest otwarte dla wszystkich chętnych do aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej, mieści się w Kamienicy Obońskich (Rynek 27 w Myślenicach) a także w Jaworniku (w budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego- Jawornik 293) oraz w Drogini (w budynku OSP - Droginia 289).

 

Współpraca z lokalnymi organizacjami i instytucjami

Utworzenie Centrum Usług Społecznych umożliwiło silniejszą współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, szkołami i innymi instytucjami. Takie współdziałaniepozwoliło na synergiczne wykorzystanie zasobów społeczności lokalnej i tworzenie kompleksowych programów wsparcia.

CUS jest liderem Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego, zrzeszającego 22 instytucje z terenu całego Powiatu Myślenickiego, którego celem jest skuteczniejsze rozwiązywanie problemów społecznych i efektywniejsze wspieranie potrzebujących.

Powstanie programu „Myślenickie Aktywności Społeczne” jest efektem trzyletniej współpracy z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi oraz liderami społeczności lokalnej. W ramach programu można w 2024 roku pozyskać jednorazowo 2000 zł na organizację ogólnodostępnych, aktywizujących mieszkańców wydarzeń.

 

Aktywizacja seniorów

Istotnymi inicjatywami realizowanymi w ramach działalności Centrum Usług Społecznych są Dzienny Dom „Senior+” oraz Klub „Senior+”. To miejsca dedykowane seniorom, gdzie mogą spędzać czas w przyjaznej atmosferze, uczestniczyć w różnorodnych zajęciach, spotkaniach, wykładach oraz korzystać z codziennej pomocy specjalistów (pielęgniarz, fizjoterapeuta). To nie tylko przestrzeń do aktywnego spędzania czasu, ale także miejsce budujące wsparcie emocjonalne i społeczne dla osób starszych.

Włączanie osób starszych w życie społeczne odbywa się także poprzez działania międzypokoleniowe, na przykład angażowanie seniorów wolontariat, prowadzenie warsztatów w Centrum Aktywności Lokalnej, organizację Tygodnia Rodzin czy projektu Morskie Myślenice. Z kolei Senioralia (wymyślone na wzór studenckich juwenaliów) są inicjatywą mającą na celu integrowanie i budowanie świadomości ekonomicznej, prawnej czy prozdrowotnej oraz kształtowanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela.

CUS wydaje karty, upoważniające seniorów do zniżek w wielu sklepach i punktach usługowych – Ogólnopolską Kartę Seniora oraz Myślenicką Kartę Seniora, Europejską Kartę Seniora. Lista podmiotów honorujących karty znajduje się na stronie internetowej Centrum.

 

Wsparcie dziecka i rodziny

Placówka Wsparcia Dziennego „Kreatywnia” to jednostka, nad którą pieczę organizacyjną sprawuje Centrum Usług Społecznych. To miejsce przeznaczone dla dzieci i młodzieży, gdzie po zajęciach szkolnych oraz w ferie i wakacje mogą spędzać czas w kreatywny i bezpieczny sposób. Pod opieką doświadczonych wychowawców, dzieci i młodzież mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych aktywnościach, rozwijania swoich zainteresowań, nabywania nowych umiejętności oraz budowania relacji z rówieśnikami. Codzienny dostęp do wsparcia specjalistów (psycholog dziecięcy i logopeda) jest dodatkowym atutem pobytu w „Kreatywni”, która stanowi ważne wsparcie dla rodziców, dając im pewność, że ich dzieci są w dobrych rękach oraz mają możliwość rozwijania się w przyjaznej i stymulującej atmosferze.

Poza prowadzeniem „Kreatywni” CUS wydaje także ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny oraz Myślenicką Kartę Rodzina 3+. Ponadto myślenickie rodziny mogą skorzystać ze wsparcia specjalistów w ramach „Pakietu Rodzina”, oferującego m.in. wsparcie logopedyczne, neurologopedyczne, terapięrodzinną, wsparcie psychiatry dziecięcego, psychologa oraz poradnictwo prawne.

Centrum Usług Społecznych sprawuje także nadzór nad żłobkami i klubami dziecięcymi działającymi na terenie gminy, prowadzi ich rejestr oraz przeprowadza kontrole prawidłowości ich funkcjonowania.

Realizowane programy

CUS bierze udział w programach rządowych skierowanych do osób z niepełnosprawnością, seniorów i rodzin. Pozyskane z budżetu państwa środki pozwalają na realizację następujących programów:

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością
Asystent rodziny
Opieka wytchnieniowa
Posiłek w szkole i domu
Senior+
Opieka 75+
Korpus Wsparcia Seniorów
Projekty społeczne i wspieranie inicjatyw oddolnych

Centrum Usług Społecznych wspiera projekty społeczne i oddolne inicjatywy, w szczególności poprzez działanie pracowników CAL. Wartymi wspomnienia są cyklicznie odbywające się projekty takie jak:

Tydzień Rodzin – odbywająca się w maju międzypokoleniowa inicjatywa, mająca na celu integrację, popularyzację aktywnego spędzania czasu oraz profilaktykę uzależnień.

Morskie Myślenice – oddolna inicjatywa popularyzująca między innymi szydełkowanie i działania wolontariackie i spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Na zakończenie

Przekształcenie MGOPSu w Centrum Usług Społecznych było krokiem w kierunku lepszego wsparcia i większej integracji społecznej. Dzięki temu mieszkańcy Myślenic mogą liczyć na wszechstronną pomoc dostosowaną do ich potrzeb, łatwiejszy dostęp do usług społecznych oraz możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. To inwestycja w dobro społeczności, przynosząca korzyści wszystkim jej członkom.

Nasze zobowiązanie do otwartości na opinie społeczności oraz ciągłego monitoringu potrzeb pozostaje niezmiennie silne. Pragniemy stać się instytucją, która w pełni spełnia oczekiwania społeczności lokalnej. Planujemy wprowadzać innowacje i rozwijać nasze usługi, aby nadążać za dynamicznie zmieniającym się otoczeniem społecznym. Jednocześnie zobowiązujemy się do kontynuacji współpracy z partnerami i pozyskiwania środków zewnętrznych, które umożliwią nam realizację naszych ambitnych celów.

Naszą misją jest tworzenie lepszej przyszłości dla Gminy Myślenice, a nasze działania będą kierować się troską o dobro społeczności lokalnej. Razem z mieszkańcami i partnerami będziemy kontynuować naszą misję na rzecz rozwoju usług społecznych, promując innowacje i wspierając naszą społeczność w pełnym spełnieniu jej potencjału.

 

Centrum Usług Społecznych na facebooku

 

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach
ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice

poniedziałek 7:00-17:00
wtorek-piątek 7:00- 15:00
tel. 12 272 19 98, 12 274 33 21
cusmyslenice.pl

 

Zobacz więcej