Sułkowice

Danuta Kostowal-Suwaj, Adam Gumularz i Jan Bochenek. Czym zasłużyli się dla miasta?

Danuta Kostowal-Suwaj, Adam Gumularz i Jan Bochenek. Czym zasłużyli się dla miasta?
Od lewej: Danuta Kostowal-Suwaj; Aleksandra Korpal - odbiera pośmiertnie nagrodę dla Jana Bochenka, Adam Gumularz. Fot. UM Sułkowice

Z okazji 50. rocznicy przyznania praw miejskich Sułkowicom, wyróżniono 3 osoby. Co zrobiły dla miasta i społeczności, czym się wyróżniły?

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Sułkowice” nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju gminy i tworzenia wspólnego dobra osobom lub instytucjom, które w sposób widoczny i niepodważalny przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, szczególnie zasłużyły się gminie, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowaniu osiągnięć.

Z okazji 50. rocznicy przyznania praw miejskich Sułkowicom, wyróżniono 3 osoby. Co zrobiły dla miasta i społeczności, czym się wyróżniły?

Jan Bochenek został wyróżniony pośmiertnie
Wniosek o nadanie tytułu  złożyło Towarzystwo Przyjaciół Sułkowic
„Kowadło”.

W treści uzasadnienia czytamy: 

Jan Bochenek (1850 – 1906) to gospodarz z Sułkowic, naczelnik tej gminy od roku 1893, długoletni prezes Towarzystwa Kowali w Sułkowicach. Jan Bochenek był człowiekiem czynu. Zależało mu nie tylko na rozwoju własnego gospodarstwa, ale przede wszystkim na poprawie bytu mieszkańców i rozwoju miejscowego rzemiosła.

Angażował się w działalność społeczną, a jako wójt Sułkowic przeprowadził na terenie gminy wiele pożytecznych prac i położył wielkie zasługi dla rozwoju Sułkowic na przełomie XIX i XX wieku. Pomógł zorganizować we wsi straż pożarną. Przyczynił się do utworzenia w Sułkowicach posterunku c.k. żandarmerii i sfinalizowania sprawy wykupu ziemi pod cmentarz (1896), zatrudnienia drugiego policjanta.

Za jego kadencji 2 kwietnia 1904 r. na rynku w Sułkowicach zapłonęły latarnie naftowe, pojawiły się kładki na rzekach, tzw. „ławy", rynsztoki z kamieni rzecznych i zbudowano rzeźnię, zapoczątkował także regulację rzek. W zakresie edukacji młodzieży i rozwoju kulturalnego mieszkańców doprowadził do przekształcenia szkoły ludowej w szkołę czteroklasową, wspierał orkiestrę, pisał o Sułkowicach w gazecie „Przyjaciel Ludu”, postarał się dla wsi o prawo do urządzania jarmarków, które niewątpliwie podniosły dochodowość kasy gminnej i rangę społeczną miejscowości.

Gdy w 1887 r. powstało Towarzystwo Kowali w Sułkowicach, jego pierwszym i długoletnim prezesem został Jan Bochenek. Konsekwentnie realizował i zrealizował ideę utworzenia szkoły zawodowej. Był członkiem Wydziału Szkolnego sprawującego patronat nad szkołą. Otwarcie i poświęcenie c.k. Szkoły Kowalskiej w Sułkowicach odbyło się 16 października 1894 r. Wzorcowy warsztat szkolny służył nie tylko uczniom, ale także kowalom, którzy mogli tu zapoznać się z nowymi technologiami.

Wraz z inż. Franciszkiem Smereczyńskim podjął starania o przybliżenie planowanej linii kolei z Wieliczki przez Myślenice do Mszany Dolnej do granic gminy, wspólnie opracowali petycję i osobiście zawieźli do Wiednia. Niestety, starania te nie odniosły pożądanego skutku.

Wniosek o nadanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Sułkowice” w roku 50. rocznicy nadania Sułkowicom praw miejskich wydaje nam się szczególnie zasadny, gdyż to właśnie za czasów wójta Jana Bochenka pojawił się wśród mieszkańców pomysł przemianowania Sułkowic na miasto, co wiązało się korzyściami ekonomicznymi oraz splendorem. Niektórzy obywatele byli już tak pewni przemianowania Sułkowic na miasto, że zaczęli tytułować wójta Bochenka „panem burmistrzem". Projekt urbanizacji Sułkowic upadł w chwili śmierci wójta.


Adam Gumularz
Wniosek o nadanie tytułu złożył Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach
wraz z 50 mieszkańcami Gminy Sułkowice.

W treści uzasadnienia czytamy: 

Adam Gumularz od początku swojej kariery zawodowej związany był z Sułkowicami. Jako nauczyciel przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących w Zespole Szkół Zawodowych. Wprowadzał nowoczesne środki i metody nauczania, a także był wychowawcą młodych ludzi, otaczając ich opieką w trudnych czasach lat 70 i 80-tych ubiegłego wieku.

W 1980 roku zaangażował się w tworzeniu lokalnych struktur NSZZ ,,Solidarność”, rok później włączył się w działalność przy tutejszej parafii. Działalność ta spotkała się z negatywną reakcją władz oświatowych i naciskami, w efekcie których A. Gumularz w 1986 r. zwolnił się ze szkoły i podjął pracę jako elektromonter w Hucie i. Lenina. W roku 1989 współorganizował Komitet Obywatelski w Sułkowicach dla przygotowania pierwszych, częściowo demokratycznych wyborów 4 czerwca. Czynnie uczestniczył też przy organizowaniu pierwszych wyborów samorządowych w 1990 r.

W roku 1990 wybrany został Radnym Rady Miejskiej w Sułkowicach. Rada Miejska powierzyła Adamowi Gumularzowi stanowisko pierwszego burmistrza po wolnych wyborach. Piastował tę funkcję przez dwie kadencje w latach 1990-1998. W tym okresie współpracując z Komitetami Gazyfikacyjnymi rozpoczął i zrealizował proces gazyfikacji Sułkowic i Rudnika oraz częściowo
Harbutowic. Rozpoczął również trudne i kosztowne działania uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej: projektowanie i budowa miejskiej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.

Realizował również inwestycje związane z ochroną środowiska: rozszerzenie wywozu zorganizowanego na wszystkie miejscowości gminy, rekultywacja starego, dzikiego wysypiska odpadów komunalnych oraz przygotowanie budowy nowego składowiska odpadów. W trakcie swojej pracy jako Burmistrz przeprowadził kompleksową komputeryzację Urzędu Miejskiego.

W roku 1998 został wybrany Radnym III Kadencji, podjął wówczas pracę w samorządzie na szczeblu powiatowym, pełniąc funkcję m.in. sekretarza powiatu. W roku 2002 został wybrany przez Radę Powiatu na stanowisko Starosty Powiatu Myślenickiego. Po zakończeniu kadencji starosty, podjął pracę w Urzędzie Miejski w Sułkowicach. Pan Adam Gumularz został Specjalistą ds. funduszy zewnętrznych, co zaowocowało pozyskaniem wielomilionowych funduszy na dalszy rozwój miejskiej sieci wodno- kanalizacyjnej oraz innych projektów, m.in. zalewu rekreacyjnego, Centrum Kultury w Krzywaczce. Koordynował również prace nad stworzeniem dokumentów programowych: Strategii Rozwoju Sułkowic, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, programów rewitalizacji oraz planów odnowy wszystkich miejscowości Gminy.

W roku 2009 był inicjatorem założenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem a Gościbią”, które działa na rzecz poprawy jakości życia, polepszenia dostępu do kultury, nauki i pracy na obszarach Gminy Sułkowice oraz Myślenice. Pełnił funkcję Wiceprezesa LGD w latach 2009-2015, co zaowocowało realizacją wielu ważnych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Jako urzędnik zawsze służył radą, pomocą oraz dzielił się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w celu poprawy jakości pracy urzędu i urzędników.

Adam Gumularz jest człowiekiem, który w niepodważalny sposób przyczynił się do rozwoju Gminy Sułkowice. Swoją pracą i działalnością wpłynął na gospodarczy, kulturalny oraz społeczny rozwój oraz promocję Naszej Małej Ojczyzny. Poprzez swój dorobek, zaangażowanie w pracę na jej rzecz oraz szczególną postawę w niesieniu anonimowej pomocy zasługuje na szczególne uznanie.

Danuta Kostowal - Suwaj
Wniosek o nadanie tytułu złożyła Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach.

W treści uzasadnienia czytamy: 
„Więcej jest spraw zdolnych ludzi łączyć, od tych, jakie ich ustawicznie jeszcze dzielą” – to piękne i jakże głębokie przesłanie wybitnego Sułkowiczanina, ks. Józefa Sadzika w sposób dosłowny realizuje w swoim życiu pani Danuta Kostowal – Suwaj.

Na co dzień jest nauczycielką zatrudnioną w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułkowicach, niezwykle ciepłą i lubianą przez wychowanków. To aktywna działaczka społeczna, szczególnie wrażliwa na potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Jako członek zarządu założonego w 1995 r. Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych KOLONIA, jest mocno zaangażowana w aktywizowanie tegoż środowiska i dążenie do jego integracji ze społecznością lokalną. W związku z tym, co roku włącza się w organizację Memoriału im. T. Piekarza, w którym podopieczni Stowarzyszenia z całego regionu oraz inne osoby niepełnosprawne mają okazję rywalizować ze sobą w różnych dziedzinach sportu. Jest współorganizatorką cyklicznych spotkań konsultacyjno-integracyjnych oraz różnych imprez np. zabaw andrzejkowych czy wycieczek skierowanych do osób niepełnosprawnych. Zabiega także o gromadzenie funduszy niezbędnych do pracy stowarzyszenia poprzez organizację balów sylwestrowych. Organizuje corocznie Drogę Krzyżową dla niepełnosprawnych.

W ramach SWON KOLONIA działa pod jej kierownictwem Grupa Środowiskowa, gdzie zagrożeni wykluczeniem społecznym chorzy uczą się samodzielności w codziennym życiu. Grupa skupia rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy współpracują ze sobą w rozwiązywaniu problemów swoich podopiecznych.
Pani Danuta Kostowal - Suwaj swoim entuzjazmem potrafi „zarazić” otoczenie, skupiając wokół siebie sporą grupę wolontariuszy. Tym samym uczy ludzi młodych wrażliwości na cierpienie innych oraz tolerancji. W swej działalności współpracuje z wieloma instytucjami regionu, takimi jak szkoły, placówki kulturalne czy parafia, angażując się w pracę poza obowiązkami zawodowymi.

Była założycielką i przez 18 lat instruktorką Zespołu Tanecznego „RETRO” działającego przy SOK w Sułkowicach, którego zadaniem jest nie tylko sama nauka tańca, ale również praca zespołowa i tworzenie więzi pomiędzy członkami Zespołu. Równocześnie Zespół stanowi doskonałą wizytówkę miasta. Kandydatka od kilku lat aktywnie współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach, realizując wspólnie projekty ukierunkowane na działania integracyjne różnych środowisk.

Obecnie realizowany jest projekt „Międzypokoleniowa Inicjatywa Kulturalno – Samokształceniowa MIKS”, w ramach którego odbywają się w salach Izby Tradycji GBP cykliczne spotkania „Czytanie łączy pokolenia”. W Sali Samorządowej odbywa się cykl warsztatów edukacyjnych dla rodzin „Uczymy się nawzajem”. Ponadto organizowane są rodzinne spacery po okolicach, połączone z edukacją przyrodniczą, społeczną i kulturalną.

Przy współpracy z parafią organizuje pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i dla ich rodzin. Wszystko to sprawia, że Pani Danuta postrzegana jest przez mieszkańców Sułkowic jako osoba ogromnie zaangażowana, życzliwa każdemu, a jej postać wpisała się trwale w środowisko Sułkowic.

Powiązane tematy

Kolejne lato bez zalewu. Brakuje pieniędzy na reaktywację zbiornika, a remontowane ławki są niszczone na bieżąco
Sułkowice 14

Kolejne lato bez zalewu. Brakuje pieniędzy na reaktywację zbiornika, a remontowane ławki są niszczone na bieżąco

Dobiega końca trzeci sezon, w którym skarżycie się na stan zalewu w Sułkowicach. Razi was niszczejąca infrastruktura i brak możliwości korzystania ze zbiornika. Gmina nie ma pieniędzy na jego reaktywację, ale stara się remontować otaczające go ławki. Zanim prace dobiegają końca, wszystko niszczą… sami mieszkańcy. I tak na okrągło Jeszcze przed sez...

Gmina apeluje o oszczędzanie wody
Sułkowice 0

Gmina apeluje o oszczędzanie wody

UMiG Sułkowice oraz ZGK apelują o oszczędne używanie wody. Zwłaszcza do nawadniania ogródków, terenów zielonych, sadów, napełniania basenów, mycia samochodów i do innych celów niezwiązanych bezpośrednio ze spożyciem Na stronie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach pojawił się komunikat w którym gmina oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice apelują d...

Komentarze

Zobacz więcej

Kolejna próba samobójcza. Mężczyzna zranił się i uciekł do lasu
Sułkowice 0

Kolejna próba samobójcza. Mężczyzna zranił się i uciekł do lasu

Na oczach swojej matki 27-latek powiedział, że się zabije, ranił się nożem i pobiegł w kierunku lasu. Policjanci znaleźli zdesperowanego mężczyznę, był ciężko ranny Informacje o zdarzeniu policjanci z Myślenic otrzymali w poniedziałek. Zgłoszenie mówiło o tym, że 27-letni mieszkaniec gminy Sułkowice chce targnąć się na swoje życie. Dawid Wiet...

Skuter kontra osobówka; dwie osoby trafiły do szpitala
Sułkowice 1

Skuter kontra osobówka; dwie osoby trafiły do szpitala

Dwie osoby jadące skuterem trafiły do szpitala po tym jak zderzyły się z samochodem osobowym Do zdarzenia doszło w niedzielę wielkanocną przed godziną 19 w Sułkowicach. W wyniku zderzenia poszkodowane zostały 2 osoby, które podróżowały skuterem. Pomocy udzielali im ratownicy medyczni, natomiast działania strażaków polegały na zabezpieczeniu drogi...

Z Niemiec wracają uczniowie ZSZiO w Sułkowicach. Zostaną objęci nadzorem epidemiologicznym
Sułkowice 16

Z Niemiec wracają uczniowie ZSZiO w Sułkowicach. Zostaną objęci nadzorem epidemiologicznym

Na sobotę zaplanowano powrót 25 osobowej grupy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, która przebywała na praktykach w Berlinie. Trafią do domów, gdzie będą objęci nadzorem epidemiologicznym Temat uczniów ZSZiO w Sułkowicach, którzy ostatnie dwa tygodnie spędzili na praktykach zawodowych w Berlinie rodzi obawy i wiele pytań wśród m...

A gdyby tak… rozbudować zaplecze sportowe LKS „Iskra” Głogoczów i postawić trybunę? Radny pyta o możliwości
Głogoczów 1

A gdyby tak… rozbudować zaplecze sportowe LKS „Iskra” Głogoczów i postawić trybunę? Radny pyta o możliwości

Radny powiatowy Robert Murzyn (PiS) w jednej z interpelacji pyta o możliwość budowy zaplecza sportowego dla klubu LKS „Iskra” Głogoczów oraz trybuny dla publiczności Radny w swojej interpelacji pyta; czy na terenie boiska piłkarskiego w Głogoczowie, leżącego na działkach 1668, 1641 i 1642 (obręb Głogoczów) „w ramach obowiązującego obecnie miejscow...

Wypadek quada na drodze. Kierowca trafił do szpitala
Tokarnia 0

Wypadek quada na drodze. Kierowca trafił do szpitala

Po wypadku do jakiego doszło na drodze gminnej w Tokarni, kierowca quada trafił do szpitala w Krakowie Dyżurny operacyjny SKKP PSP w Myślenicach otrzymał zgłoszenie o wypadku z udziałem pojazdu Quad na drodze gminnej w miejscowości Tokarnia i osobie poszkodowanej znajdującej się pod pojazdem. Pierwsze czynności przy poszkodowanym podjęły dwie prz...