Powiat myślenicki

Fala podwyżek za odbiór śmieci nas nie ominie. Sprawdzamy, w której gminie mieszkańcy zapłacą najwięcej

Fala podwyżek za odbiór śmieci nas nie ominie. Sprawdzamy, w której gminie mieszkańcy zapłacą najwięcej
Fot. Piotr Jagniewski

Wraz z końcem ubiegłego roku samorządy ustalały nowe stawki za odbiór śmieci. Wielu gospodarzy wyjaśniało, że podwyżki wynikają z podniesienia tzw. opłaty marszałkowskiej, wzrostu cen energii a nawet podniesienia najniższej pensji. Sprawdzamy, w której gminie mieszkańcy najmocniej odczują zmiany stawek

W 2020 roku przetwarzanie odpadów komunalnych w Polsce ma sięgnąć 50 proc. To wymóg unijny co do poziomu recyklingu, jaki należy osiągnąć. W lipcu ubiegłego roku posłowie uchwalili ustawę, która wprowadza obowiązek segregacji odpadów. Na wprowadzenie tych zmian w życie samorządy mają rok. Co się zmieniło?

Według nowych przepisów ci, którzy nie segregują śmieci, mają płacić kary. Według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada się, że kara to wielokrotność opłaty za odpady zbierane selektywnie. Może sięgać od dwukrotności do nawet czterokrotności tej stawki. Wysoka opłata za niesegregowane odpady ma zmobilizować Polaków do dzielenia ich na frakcje, aby można było zwiększyć poziom recyklingu. Czy to jednak pomoże?

 

Myślenice: Podwyżka o 50%, nowe stawki i częstotliwość odbioru

Jak pisaliśmy w grudniu w Myślenicach nowe stawki to 14,90 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane w sposób selektywny oraz 29,80 zł od osoby miesięcznie w przypadku, gdy właściciel nie wypełnia ustawowego obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W 2019 roku było to odpowiedni 9,90 zł oraz 19,80 zł.

Zapytaliśmy również w gminie, jak wygląda częstotliwość odbioru odpadów. W odpowiedzi czytamy, że metale i tworzywa sztuczne, papier i pieluchy będą odbierane co 2 tygodnie przez cały rok (wcześniej: metale i tworzywa sztuczne, papier i worki na pieluchy były odbierane co 2 tygodnie w okresie od maja do września oraz co 4 tygodnie w okresie od października do kwietnia, a worki na pieluchy były dodatkowo odbierane razem z odpadami pozostałymi czyli co 4 tygodnie w okresie od października do kwietnia i co 6 tygodni w okresie od maja do września).

Odpady pozostałe będą odbierane co 4 tygodnie przez cały rok (wcześniej: co 4 tygodnie w okresie od października do kwietnia i co 6 tygodni w okresie od maja do września). Zmniejszono natomiast częstotliwość wywozu szkła, które będzie odbierane co 4 tygodnie przez cały rok (wcześniej: co 2 tygodnie w okresie od maja do września oraz co 4 tygodnie w okresie od października do kwietnia).

Limitowana ilość odpadów jest odbierana bezpośrednio z terenu nieruchomości, natomiast za odbiór nadmiaru należy dopłacić lub oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Właściwie posegregowane odpady komunalne (z podziałem na poszczególne frakcje) w roku 2019 były przyjmowane od mieszkańców w PSZOK bezpłatnie w każdej ilości za wyjątkiem następujących frakcji: czysty gruz bezpłatnie w maksymalnej rocznej ilości 1000 kg / rok na gospodarstwo domowe; przekazywane odpady budowlane czystego gruzu nie powinny zawierać zanieczyszczeń w postaci folii, tworzyw sztucznych, szkła, papieru, styropianu itp.; ustalona ilość odpadów może być przekazana bezpłatnie jednorazowo lub wielokrotnie w ciągu roku do osiągnięcia maksymalnej rocznej ilości 1000 kg; odpady zielone, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe oraz pozostałe odpady budowlane i remontowe bezpłatnie w maksymalnej ilości 100 kg / miesięcznie na gospodarstwo domowe.

Również w roku 2020 właściwie posegregowane odpady komunalne (z podziałem na poszczególne frakcje) będą przyjmowane od mieszkańców w PSZOK bezpłatnie w każdej ilości za wyjątkiem czystego gruzu, którego limit nie zmienił się i nadal wynosi 1000 kg/rok/gospodarstwo, natomiast zużyte opony oraz pozostałe odpady budowlane i remontowe bezpłatnie w maksymalnej ilości 100 kg / miesięcznie na gospodarstwo domowe.

W 2020 roku wprowadzona została ulga w opłacie za odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, a ulga ta wynosi 2,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. Aby z niej skorzystać należy złożyć oświadczenie o kompostowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od lipca 2013 roku osoby będące w trudnej sytuacji materialnej mogą się starać o umorzenie części należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po wypełnieniu stosownych dokumentów, złożeniu ich w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice oraz pozytywnym rozpatrzeniu.

 

Tokarnia: Wzrost cen o ponad 100%. Gabaryty zabiorą z posesji

Mieszkańcy gminy Tokarnia zapłacą 25 złotych od osoby przy segregowaniu śmieci; stawka 22 zł od osoby obowiązuje, jeśli śmieci będą segregowane i w gospodarstwie jest kompostownik, natomiast 75 złotych to stawka od osoby na miesiąc, jeśli nie segreguje śmieci. W ubiegłym roku było to 11,50 zł (segregowane) oraz 23 złote (niesegregowane).

Dwa razy w miesiącu odbierane będą wszystkie frakcje komunalne. Meble oraz gabaryty 2 razy w roku w miesiącach IV,V,VI oraz VII,IX,X na zgłoszenie telefoniczne od nieruchomości; niebezpieczne (2 razy w roku w miesiącach IV,V,VI oraz VII,IX,X na zgłoszenie telefoniczne od nieruchomości),remontowo-budowlane (raz w roku w miesiącach IV,V,VI na zgłoszenie telefoniczne od nieruchomości). W porównaniu z rokiem 2019 zmiany polegają na tym, że meble, gabaryty oraz odpady niebezpieczne do tej pory odbierane były tylko w wyznaczone dni 2 razy na rok i mieszkańcy musieli je dostarczyć we własnym zakresie do głównych dróg powiatowych i gminnych. Jedyny limit w 2019 i 2020 roku obowiązuje na odpady remontowo – budowlane i wynosi 300 kg na nieruchomość na rok.

Również w tej gminie uchwalono obniżkę, jeśli na nieruchomości będą kompostowane odpady zielone. Wówczas kwota za śmieci zmniejszy się o 3 złote od osoby. Jeśli mieszkańcy zdecydują się na kompostowanie, będą musieli złożyć w swoich gminach nowe deklaracje, ponieważ zniżka nie naliczy się automatycznie. Możliwe są także kontrole, czy faktycznie na danej posesji mieszkańcy mają kompostownik.

 

Wiśniowa: 50 groszy mniej za kompostownik. PSZOK w budowie

W gminie Wiśniowa od nowego roku mieszkańcy zapłacą 16,50 zł od osoby, jeśli będą segregować odpady. Natomiast, gdy będą oddawać zmieszane śmieci, wówczas kwota się podwaja i wynosi 33 zł miesięcznie od osoby. Tym samym zmieniono stawki, które funkcjonowały od lutego 2019 roku. Wynosiły one odpowiednio 9,50 zł i 19 złotych. Mieszkańcy, którzy zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym, mogą liczyć na obniżenie stawki za śmieci o 50 groszy od jednego mieszkańca. Aby z tego skorzystać, trzeba złożyć nową deklarację oraz zadeklarować prowadzenie we własnym zakresie kompostowania odpadów zielonych.

W 2019 roku odpady segregowane i niesegregowane oraz bioodpady były odbierane raz w miesiącu. W okresie od maja do października dodatkowo można było oddać bioodpady. Na 2020 rok założono, że odpady będą odbierane raz w miesiącu, natomiast od kwietnia do października częstotliwość odbierania odpadów niesegregowanych oraz bioodpadów dwa razy w miesiącu. Ponadto w 2020 roku PSZOK jest czynny 2 razy w miesiącu, a w poprzednim roku był tylko 1 raz w miesiącu. Odpady wielkogabarytowe były zbierane dwa razy w roku i tak pozostało.

Na terenie gminy Wiśniowa nie ma limitu ilości oddawanych odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego. Budowany jest też PSZOK, a po jego oddaniu do użytkowania w 2020 roku rozważą wprowadzenie do projektu nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach takie zapisy.

 

Dobczyce: Zniżek nie będzie. Cena bez zmian

W 2020 roku w Dobczycach będą obowiązywały te same stawki, które były w 2019 roku, czyli 14 zł od osoby na wsi za posegregowane śmieci i 20 złotych od mieszkańca Dobczyc. Ci, którzy nie będą segregowali, tak jak w roku ubiegłym, zapłacą 35 złotych od osoby. Na obszarze wiejskim raz w miesiącu odbierane są odpady segregowane i bio oraz zmieszane. W obszarze miasta odpady segregowane odbierane są jeden raz w miesiącu, natomiast odpady zmieszane oraz bio dwa razy w miesiącu.

Dodatkowo w ramach Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych dwa razy do roku odbierane są tzw. wielkogabarytowe śmieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nie wprowadzono zmian częstotliwości odbioru odpadów. W 2019 i na 2020 rok nie określono limitów oddawania odpadów poszczególnych frakcji. Jak informują pracownicy urzędu, na terenie dobczyckiej gminy nie przewiduje się zniżek dla mieszkańców.

 

Lubień: Trzy razy więcej za brak segregacji

Od lutego 2020 roku kwota za odbiór odpadów komunalnych segregowanych będzie wynosiła 19 zł/os, przy czym osoby, które posiadają kompostownik otrzymają ulgę w kwocie 1 zł/os. Za niewywiązywanie się z obowiązku segregacji odpadów komunalnych osoby, które oddadzą odpady niesegregowane zapłacą opłatę podwyższoną. Jest to 3-krotność opłaty podstawowej, czyli 57 złotych.

W 2019 roku za odbiór odpadów segregowanych w tej gminie trzeba było zapłacić 13 zł/os do 5 osób i od 6 osób wzwyż 68 zł/gosp. Natomiast za odbiór odpadów niesegregowanych 26 zł/os w gospodarstwach do 5 osób i 138 zł/gosp. powyżej 6 osób.

W 2019 roku i jeszcze w styczniu 2020 roku śmieci odbierane były z posesji raz w miesiącu. Natomiast w 2020 roku, sytuacja będzie przedstawiać się następująco. W ciągu całego roku odpady zawierające tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier i szkło będą odbierane raz w miesiącu. Natomiast bioodpady i odpady niesegregowane w okresie od stycznia do marca oraz w listopadzie i grudniu będą odbierane co miesiąc a w okresie od kwietnia do października dwa razy w miesiącu. Odpady problematyczne będą odbierane tylko dwa razy w roku, w czerwcu i grudniu.

W styczniu 2020 roku obowiązuje ulga z 2019 roku, czyli powyżej 6 osób jest stała opłata niezależnie od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Natomiast od lutego 2020 roku nie będzie już takiej ulgi i opłata będzie pobierana za każdego mieszkańca. Od lutego 2020 roku obowiązuje tylko jedna ulga – dla osób, które posiadają kompostownik. Będą oni mogli odliczyć 1 zł/os w każdym miesiącu.

 

Sułkowice: Półroczne zwolnienie z opłaty. Komu przysługuje?

Do końca kwietnia ubiegłego roku w tej gminie obowiązywała stawka 10 zł od osoby przy segregowaniu śmieci oraz 2 razy wyższa, gdy mieszkańcy nie dzielili odpadów na poszczególne frakcje. Później podniesiono opłatę i wynosiła ona odpowiednio 15 oraz 30 złotych od osoby.

Od 2020 roku mieszkańcy sułkowickiej gminy zapłacą 12 złotych więcej niż jeszcze w grudniu 2019 roku, bo 27 złotych za osobę miesięcznie, gdy będą segregowali odpady. Kwota 54 złotych za osobę to miesięczna stawka opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w tej gminie będzie wyglądać tak samo, jak w roku ubiegłym. Z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zmieszane będą odbierane raz na dwa tygodnie, natomiast zbierane selektywnie: papier i makulatura; szkło; tworzywa sztuczne, metal, tekstylia, opakowania wielomateriałowe; odpady ulegające biodegradacji; pieluchy jednorazowe; pozostałe zbierane selektywnie: popiół i żużel; odpady problematyczne; wielkogabarytowe: raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz raz na trzy tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca.

Z zabudowy wielorodzinnej odpady zmieszane są odbierane 2 razy w tygodniu, natomiast zbierane selektywnie: papier i makulatura; szkło; tworzywa sztuczne, metal, tekstylia, opakowania wielomateriałowe; pieluchy jednorazowe — 2 razy w miesiącu; odpady ulegające biodegradacji — co tydzień, a pozostałe zbierane selektywnie, popiół i żużel; odpady problematyczne; wielkogabarytowe — 1 raz w miesiącu.

W ramach dodatkowej opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbierane są odpady zielone, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe - powyżej limitu 100 kg.

Powstający w gospodarstwach domowych styropian jest odbierany w PSZOK w ramach dodatkowej opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości.

Jak informują urzędnicy, w związku z nowelizacją ustawy o czystości i porządku w gminach konieczne będzie w 2020 r. uchwalenie nowego regulamin utrzymania czystości i porządku. W związku z tym mogą nastąpić zmiany w obowiązujących na dzień dzisiejszy uchwałach.

Rada miejska w Sułkowicach wprowadziła zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części obejmującej opłatę za każde dziecko w rodzinie, właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy prowadzący gospodarstwo domowe, u których dochód w rodzinie nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. I lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) i którzy korzystają w momencie złożenia deklaracji ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego lub zasiłku stałego lub korzystali z takiej pomocy w miesiącu poprzedzającym złożenie deklaracji. Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje na okres 6 miesięcy od dnia złożenia deklaracji. Przez dziecko rozumie się osobę, która nie ukończyła 18 roku życia.

 

Pcim: Dwa razy więcej niż wcześniej

W gminie Pcim nowe stawki obowiązują od listopada ubiegłego roku. Wynoszą miesięcznie odpowiednio – dla osób segregujących śmieci 19 zł (do tej pory opłata wynosiła 9,50), natomiast dla mieszkańców niesegregujących 38 zł (wcześniej było to 19 zł). Odpady odbierane są raz dwa razy w miesiącu od maja do sierpnia, natomiast w pozostałe miesiące tylko jeden raz.

Zużyte telewizory, pralki, lodówki, komputery, telefony oraz inną niepotrzebną elektronikę będzie można oddać po wcześniejszym zgłoszeniu, a planowany termin zbiórki to kwiecień 2020 r. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 marca pod numerem tel. (12) 274 80 50 wew. 19.

Odpady wielkogabarytowe, problematyczne oraz z remontów prowadzonych we własnym zakresie, a także opony samochodowe (niepochodzące z działalności gospodarczej) odbierane będą raz w roku bezpośrednio z terenu nieruchomości, po wcześniejszym zgłoszeniu do firmy świadczącej usługi odbioru odpadów. Planowany termin odbioru to maj (zgłoszenia przyjmowane w dniach 13 – 24 kwietnia 2020 r.), lipiec (zgłoszenia przyjmowane w dniach 15 – 26 czerwiec 2020 r.), wrzesień (zgłoszenia przyjmowane w dniach 17 - 28 sierpień 2020 r.) pod numerem telefonu: (12) 39 65 688.

 

Raciechowice: O 1,50 zł mniej przy własnym kompostowniku

Stawka 16 zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny i gromadzenie odpadów zielonych w kompostowniku, 17,50 zł od osoby przy segregowaniu odpadów (bez ulgi za kompostownik) oraz 35 zł od osoby miesięcznie, gdy mieszkańcy będą oddawać odpady zmieszane, bez dzielenia ich na poszczególne frakcje.

Do tej pory było to 10 zł od osoby przy selektywnej zbiórce oraz 20 zł od osoby przy oddawaniu odpadów wszystkich jako zmieszane.

Aby obecnie skorzystać z ulgi w wysokości 1,50 zł od każdej osoby, należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty. Właściciel nieruchomości musi również zadeklarować kompostowanie odpadów zielonych we własnym zakresie. Na stronie internetowej gminy nie znaleźliśmy aktualnego harmonogramu wywozu śmieci – wyświetlany jest ten na 2019 rok.

 

Siepraw: Stawki poznamy wkrótce

W I kwartale 2020 roku będą obowiązywać stawki jak dotychczas natomiast jesteśmy po otwarciu przetargu i o tym w jakiej wysokości będą one w kolejnych kwartałach zadecyduje Rada Gminy Siepraw więc na te chwilę nie są one ustalone. Sesja odbędzie się 23 stycznia i wówczas poznamy kwoty, jakie będą płacili mieszkańcy za odbiór śmieci.

Powiązane tematy

Komentarze (19)

 • 17 sty 2020

  W Myślenicach nie wierzę w te podwyżki, bo burmistrz przed wyborem zapewniał, że wręcz obniży ceny.
  Stąd nie oczekuję obniżek, ale też daję wiarę w słowa burmistrza bo to człowiek PiS a oni zadeklarowali:
  "Konsekwentnie dotrzymujemy słowa i to jest naszą gwarancją"

  45 10 Odpowiedz
 • 17 sty 2020

  Sułkowice - najgorsze powietrze, najdroższe śmieci. Burmistrzowi ani modlitwa nie pomaga, ani nowi urzędnicy. Czarny dym, czarny worek, czarna rozpacz.

  29 2 Odpowiedz
 • Brak zdjęcia
  17 sty 2020

  Brawo burmiszcz brawo przewodniczoncy jacy włodarze taka PISownia

  24 4 Odpowiedz
 • mirek@ 17 sty 2020

  Goni nas inflacja wszystko drożeje wartość pieniądza maleje w gminie same podwyżki do tego strefy płatne wprowadzają a nawet jak busa w ramach linii miejskiej puszcza na miasto to nawet nie pomyślą o zniżkach dla uczniów

  24 5 Odpowiedz
 • Brak zdjęcia
  17 sty 2020

  Pisowski kraj, pisowskie obyczaje. Aeluja i do przodu. Amen.

  18 4 Odpowiedz

Zobacz więcej