Powiat myślenicki

Nie wypalaj traw. Możesz stracić życie. Ogień jest szybszy od biegnącego człowieka

Nie wypalaj traw. Możesz stracić życie. Ogień jest szybszy od biegnącego człowieka

W 2023 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała łącznie ponad 21 tys. pożarów traw i nieużytków.; w powiecie myślenickim było ich 31.

W ubiegłorocznych pożarach traw w Polsce poszkodowanych zostało 36 osób, natomiast śmierć poniosły 3.

Państwowa Straż Pożarna po raz kolejny prowadzi kampanię społeczną "Stop Pożarom Traw"

 

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków.

"Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie.

Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób" - przypomina Państwowa Straż Pożarna.

 

W 2023 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała łącznie 21,206 pożarów traw i nieużytków. Największa liczba zdarzeń przypada właśnie na miesiąc marzec. W ubiegłorocznych pożarach traw poszkodowanych zostało 36 osób, natomiast śmierć poniosły 3 osoby. Strażacy wyjeżdżali do akcji średnio co 10 minut. W wyniku pożarów spłonęło 5,774 hektarów traw i nieużytków, a do akcji gaśniczych zużyto 58,629,431 litrów wody.

Ziemia jest tylko jedna

Jak wynika z danych straży pożarnej, za ponad 94 proc. przyczyn  powstawania pożarów odpowiedzialny jest człowiek.

"W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą się i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje rów­nież bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi" - przekazują w ramach akcji społecznej strażacy.

Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych.

asp. Bartłomiej Bednarz, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Myślenicach: Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu.

Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę potrzebni. W 2023 roku Państwowa Straż Pożarna w Myślenicach odnotowała łącznie 31 zdarzeń związanych z pożarami traw i nieużytków rolnych, a także pozostałości gałęzi i odpadów.

 

Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami: 


1. O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 1 września 2022 roku w ustawie o ochronie przyrody dodany został przepis Art. 130a. który mówi, że osoba, która usuwa roślinność przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 000 złotych.

Art. 130a.  [Kara za wypalanie roślinności] 
pkt. 1. Kto usuwa roślinność przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 000 złotych.
2. Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.);

„w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
- rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

3. Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618 z późn. zm.)
– kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Komentarze

Zobacz więcej