Polityka

Kto pomoże przedsiębiorcom? Samorządowcy składają interpelacje, deklaracje i obietnice

Kto pomoże przedsiębiorcom? Samorządowcy składają interpelacje, deklaracje i obietnice

Radny powiatowy i zarazem sekretarz gminy Myślenice Robert Pitala (PiS) oczekuje od starosty i zarządu powiatu konkretnych i wymiernych działań ratujących lokalnych przedsiębiorców. 

Starosta odpowiada m.in. o wnioskach złożonych do PUP-u i podsumowuje, że powiat nie ma kompetencji do pomocy przedsiębiorcom w zakresie umorzenia lub obniżenia podatków i opłat lokalnych

Radny powiatowy Robert Pitala reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość oraz sekretarz gminy Myślenice w swojej interpelacji pyta, na jakie formy wsparcia mogą liczyć lokalni przedsiębiorcy ze strony zarządu powiatu myślenickiego i jaką kwotę planuje przeznaczyć starosta z budżetu na pomoc lokalnym firmom?

Jak pisze na początku składanego dokumentu; w związku z trwająca pandemią koronawirusa wielu lokalnych przedsiębiorców znalazło się w niezwykle trudnej sytuacji.

Robert Pitala (PiS), radny powiatowy: Znaczna część musiała zamknąć prowadzenie działalności lub była zmuszona bardzo ją ograniczyć. Jednocześnie przedsiębiorcy w dalszym ciągu muszą ponosić koszty działalności związane choćby z wynagrodzeniami pracowników czy też opłatami z tytułu najmu, czy dzierżawy lokalu. Szczególnie dotknięci są mali lokalni przedsiębiorcy prowadzący często rodzinne firmy. Wsparcie dla takich przedsiębiorców w ramach „Tarczy Antykryzysowej” wprowadził już rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Pomoc zadeklarował również marszałek WM — pan Witold Kozłowski, przedstawiając niedawno założenia Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Swoje wsparcie zadeklarował także burmistrz Miasta i Gminy Myślenice pan Jarosław Szlachetka, oferując przedsiębiorcom, którzy stracili możliwość prowadzenia działalności, umorzenia, odroczenia płatności lub rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, a dla firm wynajmujących powierzchnie od gminy Myślenice - obniżenie czynszu do złotówki.

W związku z powyższym proszę o informację na jakie formy wsparcia mogą Liczyć lokalni przedsiębiorcy ze strony zarządu powiatu myślenickiego? Jakie formy pomocy wzorem innych wyżej wymienionych samorządów planuje wprowadzić powiat myślenicki i jaką kwotę z budżetu planuje pan przeznaczyć na pomoc lokalnym firmom?

Radny powołuje się w piśmie na zamieszczoną na stronie internetowej starostwa wypowiedź, Józefa Tomala, że "wsparcie lokalnych przedsiębiorców, podczas pandemii COVID-19 jest szczególnie ważne w tym trudnym okresie (..)".

"Mam nadzieję, że nie były to tylko puste słowa. Oczekuję od pana i zarządu powiatu konkretnych i wymiernych działań ratujących lokalnych przedsiębiorców. Uważam, że dzisiaj bardzo ważne jest, aby w tym trudnym dla wielu przedsiębiorców czasie przygotowywane były różne formy wsparcia przez różne instytucje. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (... ) daje staroście oraz zarządowi powiatu narzędzia do tego, aby powiat takiego wsparcia lokalnym przedsiębiorcom udzielił" - podsumowuje swoją interpelację radny klubu PiS.

Starosta odpowiada , że w ramach Tarczy Antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

Józef Tomal, starosta myślenicki wylicza, że w ramach nowych instrumentów przedsiębiorcy ubiegają się w PUP o: *dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (dotyczy przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniających pracowników tzw. osoby samozatrudnione); *jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej do wysokości 5000 zł (dotyczy mikroprzedsiębiorców w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców); *dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (dotyczy przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców);* dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (dotyczy przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców);

W odpowiedzi starosty czytamy, że w dalszym ciągły trwa nabór o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Józef Tomal, starosta powiatu myślenickiego: Na dzień 14 maja 2020 roku zarejestrowano 4360 wniosków. Rozpatrzono 1233 wnioski, wypłacono 1022 przedsiębiorcom na kwotę 5.105.500 zł. Ważną informacją jest fakt, że nabór wniosków, który trwał do dnia 4 maja 2020 r., został wznowiony na kolejne 14 dni. Oznacza to, że do 18 maja 2020 r. można składać wnioski: o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Zarejestrowano 384 wnioski na dofinansowanie 2462 pracowników. Rozpatrzono 100 wniosków w tym 41 negatywnie i 59 pozytywnie. W wyniku zawartych umów, zaangażowano kwotę 2 251 339,32 zł. 750 947,70 zł. Wnioski negatywnie rozpatrzone przeważnie to są wnioski podwójnie złożone, składane po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia dokumentów, z błędami, składane przez spółki cywilne.

O dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobom fizyczną niezatrudniającego pracowników; zarejestrowano 438 wniosków, rozpatrzono 97, w tym 38 negatywnie lub wnioskodawca zrezygnował z realizacji wniosku, pozytywnie 59. W wyniku zawartych umów zaangażowano kwotę 327 860,00 zł. Wypłacono 182 260,00 zł. - jest to miesięczna transza.

O dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych vwnagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne składanych przez organizacje pozarządowe - do tej pory żadna organizacja nie złożyła wniosku.

Starosta dodaje również, że zarząd powiatu myślenickiego podjął jednogłośnie uchwałę, w której ustalił minimalną stawkę czynszu najmu lokali użytkowych dla podmiotów działających na mieniu powiatu w 1 zł netto miesięcznie za całą powierzchnię przez okres od dnia zaprzestania prowadzenia działalności w lokalu użytkowym ( nie wcześniej niż od dnia 12 marca 2020), do dnia odwołania stanu epidemii.

W przypadku opłat za użytkowanie wieczyste, termin płatności opłaty rocznej za rok 2020 r. na mocy spec ustawy koronawirusowej został przesunięty do 30 czerwca br, z możliwością przesunięcia na dalszy termin na mocy rozporządzenia właściwego ministra. Wnioski o umorzenie, odroczenie bądź rozłożenie na raty tej opłaty wpływające po tym terminie, będą indywidualnie rozpatrywane, przy czym udzielenie tych ulg uzależnione jest od zgody wojewody małopolskiego.

Józef Tomal: Starosta myślenicki w przeciwieństwie do wójtów i burmistrzów reprezentujących gminy, nie ma możliwości umorzenia lub obniżenia podatków i opłat lokalnych. Z apelu przedsiębiorców z terenu powiatu myślenickiego, skierowanego do burmistrza Myślenic, a zamieszczonego na portalu miasto-info.pl, że liczą oni na konkretną obniżkę ze strony gminy stawek podatku od nieruchomości powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków lub ich części oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Powiat w sposób oczywisty nie ma kompetencji do pomocy przedsiębiorcom w tym zakresie.

 

Jak oceniasz działania samorządowców w czasie kryzusu związanego z obecnością koronawirusa?

 • wzorowo
 • bardzo dobrze
 • dobrze
 • dostatecznie
 • dopuszczająco
 • niedostatecznie
 • Zobacz wyniki
 • wzorowo wzorowo 10%
 • bardzo dobrze bardzo dobrze 9%
 • dobrze dobrze 12%
 • dostatecznie dostatecznie 13%
 • dopuszczająco dopuszczająco 10%
 • niedostatecznie niedostatecznie 45%
 • Głosów: 1836

„Nieczynne do odwołania”. Jak koronawirus zmienia rynek pracy?

Zaraz po walce służby zdrowia z covid-19, najczęściej poruszanym w ostatnich tygodniach tematem jest kondycja gospodarki, rynek pracy i przyszłość wielu gospodarstw domowych. Ekonomiści ostrzegają przed recesją i naturą obecnego kryzysu, który charakteryzuje niepewność, a ta sprawia, że zanim wydamy pieniądze, każdą złotówkę oglądamy z wszystkich stron kilka razy, zastanawiając się, czy warto. 

Sytuację przedsiębiorców analizujemy od pierwszych dni zmagań z koronawirusem. Obszerny tekst na ten temat opublikowaliśmy w ostatnim papierowym wydaniu magazynu Miasto-info.pl 

W marcu i kwietniu większość zakładów wysyłała pracowników na urlopy wypoczynkowe, jeszcze inne na tzw. postojowe, ale taka sytuacja nie może trwać w nieskończoność. Pomocne może okazać się trzymiesięczne umorzenie składek ZUS, jednak przedsiębiorcy zwracają uwagę, że to nie jedyne koszty, jakie ponoszą. W głównej mierze liczą na obniżenie podatków od nieruchomości (w Myślenicach apelowali o to do burmistrza i rady miejskiej), czynszów i opłat związanych z różnego rodzaju lub koncesjami. W okresie zamrożenia gospodarki przedsiębiorcy tworzą grupy wsparcia, ale same chęci mogą w tym przypadku nie wystarczyć. 

Jak przekonują właściciele firm, działania ochronne powinny skupiać się na dwóch zagadnieniach - zachowaniu płynności oraz utrzymaniu dotychczasowych miejsc pracy. 

Oprócz tego, że koronawirus SARS-CoV-2 pustoszy płuca zarażonych, to wprowadza też ważne zmiany w otaczającej nas rzeczywistości. Kondycja gospodarki to dzisiaj jeden z najważniejszych tematów poruszanych w mediach i świecie biznesu. 

Śledząc nieustannie wprowadzane zmiany dotyczące tarczy antykryzysowej, łatwo ugrząźć w komunikacyjnych chaosie. Przedsiębiorcy, z którymi rozmawialiśmy, najczęściej zwracali uwagę, że do przetrwania potrzebują przede wszystkim działań, które pozwolą im nie generować kosztów. Jednak, aby otrzymać takie wsparcie, niezbędne są jasne reguły gry, czytelne narzędzia oraz zasady, na podstawie których można korzystać z pomocy.

Czy w związku z wprowadzeniem "stanu zagrożenia epidemicznego" Miasto i Gmina Myślenice powinna wdrożyć pakiet pomocowy dla lokalnych przedsiębiorców?

 • zdecydowanie tak
 • raczej tak
 • trudno powiedzieć
 • raczej nie
 • zdecydowanie nie
 • Zobacz wyniki
 • zdecydowanie tak zdecydowanie tak 68%
 • raczej tak raczej tak 11%
 • trudno powiedzieć trudno powiedzieć 8%
 • raczej nie raczej nie 4%
 • zdecydowanie nie zdecydowanie nie 9%
 • Głosów: 1437

W jednym z naszych sondaży większość z was uważa, że dodatkowa pomoc dla przedsiębiorców powinna zostać zapewniona przez miasto i gminę Myślenice (za takim rozwiązaniem optuje 78% ankietowanych). O takim wsparciu w połowie marca w liście otwartym pisali przedsiębiorcy działający w strefie przemysłowej Jawornik-Polanka. Zwracali się z apelem do burmistrza oraz radnych o pomoc lokalnym przedsiębiorcom, poprzez obniżenie stawek podatku od nieruchomości na rok 2020. Nie doczekali się odpowiedzi.

Na pomoc samorządu w wymiarze lokalnym (pomijając tarczę antykryzysową tworzoną przez rząd) mogą liczyć przedsiębiorcy prowadzący swoje biznesy w oparciu o lokale gminne. Jak w rozmowie z nami wskazywał burmistrz jest to ponad setka umów. Gmina jak dotąd nie informuje ilu przedsiębiorcom pomogła w ten sposób. 

Na koniec marca na terenie powiatu myślenickiego zarejestrowanych było 13 401 firm, a na terenie gminy Myślenice 5907 przedsiębiorstw.

Najliczniejszą grupę stanowią handlowcy działający w hurcie i detalu oraz naprawa pojazdów (1421), branża budowlana (1001), przetwórstwo przemysłowe (701), usługi (386), transport i gospodarka magazynowa (312), gastronomia i zakwaterowanie (232) oraz kultura, rozrywka, rekreacja (124) i branża finansowo-ubezpieczeniowa (124).

Powiązane tematy

Komentarze (14)

 • Brak zdjęcia
  19 maj 2020

  Najlepszą obroną jest atak.. starostwo udzieliło odpowiedzi o określonych prawem formach wsparcia. No to radny Pitala, pytajcie teraz siebie samych i waszego lokalnego wodzir.ja jak gmina pomaga. Żeby się wnet nie okazało że potraficie to tylko pytać.

  17 3 Odpowiedz
 • 19 maj 2020

  Trochę to naciągane jeśli firma nie ma oszczędności aby przetrwać 2 miesiące bez zleceń i pomocy państwa to może lepiej niech takie firmy upadna, a na rynku pozostaną zaradne przedsiębiorstwa. Państwo chce z nas pracowników zrobić niewolników zmusić do wzięcia urlopow wypoczynkowych nie wtedy kiedy my chcemy tylko wtedy kiedy pracodawca chce, chcą nam obciąć etaty albo wysyłać na bezrobocie na 3 miesiące takimi rzeczami trzeba się zająć A nie wchodzić w ty#÷K przedsiębiorca.

  18 9 Odpowiedz
 • Zofia 20 maj 2020

  Żebyście się nie zdziwili jak komus pomoga. Robia tylko szopke jedni nad drugimi a calego wirusa przesiedzieli pozamykani w urzedach

  12 1 Odpowiedz
 • 21 maj 2020

  To Pan Poseł złożył interpelację ? Nasz poseł ? Kiedy ? Obrady sejmu przypominają żołądkową dolegliwość, dlatego może przeoczyłam...

  10 Odpowiedz
 • 20 maj 2020

  Interpelacja pana posła bardzo pomaga. Czekamy na interpelację 2.0

  11 2 Odpowiedz

Zobacz więcej