Polityka

Myślenice. Radni uchwalili składy osobowe komisji. Czym będą się zajmować?

Myślenice. Radni uchwalili składy osobowe komisji. Czym będą się zajmować?
Fot. UMiG Myślenice

Podczas trzeciej sesji rady gminy w kadencji 2024-29, radni ustalili składy osobowe poszczególnych komisji

 

Podczas trzeciej sesji rady gminy w kadencji 2024-29, radni głosowali nad wotum zaufania dla burmistrza, udzielili mu absolutorium za wykonanie budżetu w poprzednim roku kalendarzowym, a także ustalali składy osobowe poszczególnych komisji.

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach

Komisję tworzą: Jerzy Cachel, Jacek Czepiel, Halina Dyląg, Mirosław Fita, Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Tadeusz Górka, Izabela Kutrzeba, Wojciech Malinowski, Agnieszka Motyka, Bogusław Podmokły, Adam Styczeń, Krystyna Szczotkowska, Ewa Wincenciak-Walas, Czesław Wierzba, Tomasz Wójtowicz.

Komisja budżetu i finansów zajmuje sie opiniowanie, doradztwem, inicjowaniem i rozpatrywaniem spraw z zakresu swojej właściwości, a szczególnie: spraw z zakresu gospodarki finansowej gminy i jej jednostek, źródeł dochodów, kierunków wydatków i inwestycji. Opiniuje też projekty uchwał rady dotyczące wierzytelności i zobowiązań finansowych gminy, podatków i opłat lokalnych, projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie.

Komisja Edukacji Kultury i Sportu

Komisję tworzą: Jerzy Cachel, Jacek Czepiel, Halina Dyląg, Andrzej Grzybek, Tadeusz Górka, Izabela Kutrzeba, Agnieszka Motyka, Bogusław Podmokły, Mieczysław Ryś, Adam Styczeń, Krystyna Szczotkowska, Anna Szymanowska, Ewa Wincenciak-Walas, Tomasz Wójtowicz.

Komisja Edukacji Kultury i Sportu zajmuje się opiniowanie, doradztwem, inicjowaniem i rozpatrywaniem spraw z zakresu swojej właściwości, a w szczególności działań gminy w zakresie polityki oświatowej w tym edukacji publicznej i niepublicznej (szkoły i przedszkola) oraz pozaszkolnej; * w zakresie infrastruktury oświatowej; * kultury, w tym gminnych instytucji kultury; *kultury fizycznej, w tym infrastruktury sportowej; * turystyki i rekreacji; * placówek szkolnych, przedszkolnych, klubów sportowych i placówek kultury.

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Komisję tworzą: Jacek Czepiel, Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Izabela Kutrzeba, Wojciech Malinowski, Agnieszka Motyka, Maciej Ostrowski, Anna Szymanowska, Czesław Wierzba.

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zajmuje się opiniowaniem, doradztwem, inicjowaniem i rozpatrywaniem spraw z zakresu swojej właściwości, a w szczególności: gospodarki komunalnej; * gospodarki mieszkaniowej; *gospodarki nieruchomościami; *gospodarki przestrzennej; * ochrony środowiska i działań na rzecz środowiska; *infrastruktury, komunikacji i transportu; *gospodarki wodnej i kanalizacyjnej; *gospodarki rolnej i leśnej; *spraw związanych z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb na terenach wiejskich; *współpracą z jednostkami pomocniczymi na terenach wiejskich; *wspieraniem i upowszechnianiem tradycji wsi i dziedzictwa lokalnego; *porządku publicznego; *bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej; *promocji, w tym upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej; *dbaniem o dziedzictwo kulturowe i ochrony zabytków; *indywidualnych spraw obywateli; * nazewnictwem ulic, placów, skwerów; *współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą; *rozwiązywaniem zagadnień zleconych przez radę; *opiniowaniem projektów uchwał z zakresu właściwości komisji.

Komisji Statutowa

Komisję tworzą: Jerzy Cachel, Mirosław Fita, Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Anna Szymanowska, Czesław Wierzba.

Komisja Statutowa zostaje powołana w celu opracowania i przedstawienia radzie propozycji zmian Statutu Gminy Myślenice lub projektu nowego Statutu.

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Komisję tworzą: Wojciech Malinowski, Agnieszka Motyka, Piotr Motyka, Mieczysław Ryś, Anna Szymanowska, Ewa Wincenciak-Walas, Czesław Wierzba.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji będzie zajmować się rozpatrywaniem skarg na działania burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez mieszkańców.

Komisja Rewizyjna

Komisję tworzą: Halina Dyląg, Piotr Motyka, Maciej Ostrowski, Wojciech Malinowski.

Celem komisji rewizyjnej jest kontrolowanie działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Powiązane tematy

Komentarze (3)

Zobacz więcej